תנאים כלליים להזמנות

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

התידהר 5 , רעננה , 4366102

טל': 03-5500990

דוא"ל: service@smartair.co.il          (להלן -  "החברה"  או " "Smartair).

smartair.co.il הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי לטיסות, חבילות, בתי מלון, שירותי קרקע ושאר מוצרי   תיירות. (להלן – "האתר")

 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:

1.1     התנאים הכלליים להזמנות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ותקנון השירותים ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair .  השימוש באתר וביצוע ההזמנה כמוהם כקבלת כל התנאים וההתחייבויות המפורטים במסמך זה ובתקנון השירותים.

 

1.2     מסמך זה (התנאים הכלליים להזמנות)  ומסמך תקנון השירותים   הכולל הוראות מפורטות לעניין טיסות, דרכונים ואשרות, חבילות תיור, מלונות, השכרות רכב וביטוח  מהווים שניהם גם יחד את חוזה ההתקשרות, הינם חלקים בלתי נפרדים כאשר האחד הוא המשכו של האחר ואשר יקראו על ידי המזמין בכפיפה אחת בעת ביצוע ההזמנה.

 

1.3     בעצם השימוש באתר ובביצוע הזמנות בו מצהיר המזמין במפורש כי קרא את מסמך התנאים הכלליים להזמנות ואת מסמך תקנון השירותים וכי הוא מסכים ומקבל באופן מלא ובמפורש את כל התנאים  המפורטים במסמכים אלה. עוד מצהיר המזמין כי הוא מתחייב לפעול לפי כל ההנחיות המפורטות בהם. המזמין מוותר מראש על כל טענה לפיה לא קרא את מסמך התנאים הכלליים להזמנות או את תקנון השירותים ולא נתן את הסכמתו לתנאים ולהנחיות המפורטים בהם. 

 

1.4     בתום תהליך ההזמנה, יתבקש המזמין לסמן V (צ'ק בוקס) וללחוץ על לחצן "סיים הזמנה". בסימון זה מאשר המזמין כי בדק את פרטי הזמנתו  וכן קרא, קיבל על עצמו והסכים לכל ההתחייבויות והתנאים המפורטים במסמך זה, בתקנון  השירותים ובתנאי הביטולים והשינויים המיוחדים  להזמנתו.

 

1.5     כל תנאי חוזה ההתקשרות המפורטים במסמך זה ובתקנון השירותים והתחייבויות המזמין לרבות תנאי הביטולים    והשינויים יהיו בתוקף מרגע סיום הבקשה בעת הלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" שבאתר. לאחר סיום ההזמנה לא ניתן יהיה לבטל הזמנה, כולל הזמנות שטרם נתקבל אישור סופי עבורן, אלא לפי הוראות החוק להגנת הצרכן או תנאי הביטול המיוחדים להזמנה לפי העניין. מרגע  הלחיצה על לחצן "סיים הזמנה" תהא החברה רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה.

 

Smartair     1.6   הינה סוכנות נסיעות המשווקת באמצעות האתר שיווק קמעונאי ללקוח הפרטי מוצרי תיירות שונים  (להלן – "השירותים השונים") ופועלת כשליחה מטעם לקוחותיה אצל הספקים השונים ומכאןשאין היא נושאת באחריות כלשהי לגבי עצם אספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם, התאמתם להזמנה או שינוים במחירם הסופי אלא אם כן אירעה התקלה בגין מעשה או מחדל של החברה.

 

Smartair    1.7  איננה ספקית של שירותים ואינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים עבור הלקוח ובשמו מנותני שירותים שונים ונתונים לאחריותם, תנאיהם ושיקוליהם.

 

1.8     Smartair מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

 

1.9     כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין  נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. החברה מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, החברה  אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל  של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

 

Smartair     1.10  לא תהיה אחראית לביטולים, שיבושים ולתקלות לא צפויות באספקת השירותים המוזמנים ושאינן בשליטתה, לרבות כח עליון, הפסקת פעילות חברת התעופה, אסונות טבע, מגיפות, מצבי חירום ומתיחות צבאית וכו' אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

 

1.11     בהזמנות שניתן לאשרן מיד עם סיום ההזמנה, ישלחו למזמין  מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר  בעת הזמנתו. יתכן כי למקצת  מן השירותים השונים נדרש אישור להזמנתם מהספקים השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד ההזמנה ואינו מובטח. בשלב זה, בו טרם ניתן אישור סופי ובכתב להזמנה, ההזמנה היא בגדר "רשימת המתנה",או "בקשה  להזמנה"  כלומר ממתינה לאישורה בידי הספקים השונים ביחס  למחיר ולזמינות המוצעים והמזמין יקבל הודעה על כך. עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה תהיה Smartair, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את  מחיר  ההזמנה ותנאיה. במקרה זה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא כל חיוב.

 

1.12     החברה רשאית לפצל את ההזמנה ככל שכלולים בה מספר נוסעים בהתאם לשיקול דעתה ובלבד שההזמנות  המפוצלות יהיו   זהות להזמנת המקור אלא אם הודיע לה אחרת המזמין במפורש ומראש  למייל service@smartair.co.il  .

 

1.13     על המזמין לשמור ולהציג את מספר ההזמנה בכל בירור או פנייה מול  Smartair . במידה ולא נתקבלה הודעת מייל ובה מסמכי הנסיעה או הודעת מייל על בקשה הממתינה לאישור ספק על המזמין לבדוק את תיבת ה"ספאם"/זבל וליצור קשר מיידית עם Smartair. הנחיות  נוספות ימצאו  בסעיף 1.19 להלן.

 

1.14     על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

 

1.15     במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה (כולה או מקצתה) או שכרטיסי הטיסה לא יתקבלו אצל המזמין בתוך 12 שעות  ממועד הבקשה להזמנה בימי חול או  24  שעות בסופי שבוע או חגים, רשאי  המזמין לבטלה ללא חיוב וזאת לאחר שיודיע על  כך לSmartair-  במייל  service@smartair.co.il.

 

1.16     שעות פעילות ודרכי ההתקשרות עם מוקד השירות כמפורט בדף שירות הלקוחות שבאתר. פניות שירות או הזמנות שירותים אשר נדרש לגביהן אישור ספק  ובוצעו לאחר  שעות פעילות המוקד  יטופלו ביום העסקים הבא.

 

1.17     הזמנות שמועד תחילתן הוא תוך  12 שעות מביצוע ההזמנה יאושרו ויחויבו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר עם מוקד השרות  וההזמנה אושרה בפועל  או שהמזמין  קיבל במייל את מסמכי הנסיעה.

 

1.18     לדרישת החברה, ימסור הנוסע המזמין את פרטי התקשרות עמו או יהיה נגיש לקבלת דוא"ל  לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ככל שהוזמנה).  החברה  לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע או שהנוסע לא קרא את ההודעות שנשלחו אליו.

 

1.19     במידה ובמהלך ההזמנה הוזנו פרטי כרטיס אשראי, תהליך ההזמנה נקטע או שהאתר אינו מגיב או שלא נתקבל מייל ובו מסמכי הנסיעה  או שלא נתקבל מייל "הזמנתך בטיפול"  יש להפסיק את  הליך ההזמנה מיידית ולהודיע על כך לחברת Smartair במייל או בהודעה טלפונית.  בכל מקרה אין לבצע הזמנה חוזרת/נוספת  מחשש לכפל הזמנות. חברת Smartair  לא תהיה אחראית לביטולי הזמנות כפולות והמזמין יישא בעלויות הביטול ככל שיוטלו על ידי הספקים. חברת Smartair  מתחייבת לפעול מול הספקים לצמצום העלויות. 

 

1.20     אתר Smartair  עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המציעים שירותים שונים בתחום התיירות.Smartair לא תהיה אחראית למידע, לחומר, למוצרים או לשירותים הכלולים או הנגישים דרך אתרים אלו. כל  השירותים המוצעים יהיו בהתקשרות ישירה בין האתרים למזמין על פי תנאי הרכישה, המחיר  והאחריות של האתרים. השימוש באתרים אלה יבוצע על ידי המזמין ובאחריותו בלבד.

 

1.21     ביצוע הזמנה באתר כמוה כאישור בכתב ומהווה אישור לחברת  Smartair לשלוח אליך מדי פעם מידע בדואר אלקטרוני      ובמערכות הודעות טלפונית או מסרונים לצרכי שיווק ופרסום. ניתן  לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור   בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של חברת Smartair המופיעה באתר והמהווה חלק ממסמך זה.

 

1.22     המטה ללוחמה בטרור במשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים  בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים אלה. על כל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו  אם קיימת אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מהחברה. לא תתקבל דרישה כלשהי  לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמה "אזהרת המסע" קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש, כי החברה  אינה  מתחייבת לבטל הזמנה אם אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר השלמת ההזמנה."אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת

http://nsc.gov.il/he/Travel-Warnings/Pages/default.aspx

 

1.23     למשרד הבריאות הנחיות מפורטות באשר למדיניות החיסונים והבריאות הנוגעים ליעדים בחו"ל. על כל  מזמין  להתעדכן קודם נסיעתו על ההנחיות וההמלצות המפורטות קודם להשלמת ההזמנה. יובהר במפורש כי לא תתקבל כל בקשה לביטול הזמנה ליעד שלגביו פורסמו בעבר הנחיות/מגבלות והחברה אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם פורסמו  הנחיות/מגבלות לאותו היעד לאחר השלמת ההזמנה. מידע והנחיות משרד הבריאות ניתן למצוא באתר:            https://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Pages/vaccination_abroad.aspx

 

תשלומים והחזרים

1.24     המחירים המוצגים באתר (תוצאות החיפוש)  הינם המחירים האחרונים הידועים לחברה  ברגע החיפוש. המחיר והזמינות נכונים לרגע הפירסום באתר ועשויים להשתנות במהלך ההזמנה משלב החיפוש ועד לרגע התשלום לאור שינויים תכופים  במחירים שמקורם אצל הספקים ואינם ידועים לחברה בעת הפירסום. כך גם לגבי  הצעות מחיר לשינויי מסלול ומועד. הללו נכונות לרגע בו ניתנו ואף בהם  המחיר  וזמינות המקומות נקבעים על  ידי הספקים וכפופים  לאישורם  הסופי.

 

1.25     כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של Smartair  כוללים את כל המיסים  וההיטלים,  וכל  הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה.

 

1.26     כל החיובים יבוצעו בשקלים לפי שער ההעברות וההמחאות (מכירה) כפי שפורסם ביום העסקים שקדם לביצוע  ההזמנה.   

 

1.27     Smartair  תגבה סך של 70 דולר לכל כרטיס ו/או נוסע, בנוסף לדמי הביטול/שינוי מטעם הספקים  כדמי טיפול  בביטולים שאינם במסגרת חוק הגנת הצרכן ובשינויים שיבוצעו לבקשת המזמין כפי שיפורט להלן. דמי הטיפול  יגבו גם  במידה ויתקבלו החזרים מחברת התעופה או ספק  לאחר פניית המזמין אליהם במישרין.

 

1.28     יודגש כי ככל שיימצא כי למזמין עומדת זכות להשבת כספים בגין הזמנתו,  הללו יושבו לו רק לאחר שספקי שירות יעבירו את  הכספים בפועל אל  Smartair  והללו יושבו כאמור אל המזמין.  החזרים שקליים  של  חיובים  שננקבו במט"ח יבוצעו לפי  שער החליפין בו בוצעה העיסקה.

 

1.29     ספקים מסוימים, דוגמת חברת התעופה ריאנאייר, דורשים כי ניהול  ההזמנה לאחר ביצועה ובכלל זה שינוים, ביטולים והחזרים כספיים יבוצעו באופן ישיר בין חברת התעופה למזמין הרשום ולאחר אימות  נתוני המזמין. שינויים/ביטולים או החזרים יהיו לפי תנאי ההזמנה ולפי קביעת הספק/חברת התעופה. הספק/חברת  התעופה ישיבו כספים למזמין ישירות בכפוף לדרישת החזר ישירה של המזמין באתר הספק/חברת התעופה ולחשבון בנק של המזמין. צוות האתר יסייע  למזמין בניהול ההזמנה ובדרישות ההחזר באתר הספק/חברת התעופה ככל שיהיה בידו.

 

1.29    האתר  מציע למזמין אפשרות לתשלום ההזמנה בעיסקת תשלומים תמורת עמלת תשלומים. גובה העמלה נקבע לפי עלות העיסקה ומספר התשלומים אותם בחר המזמין  ולפי שער ריבית על פי חוק. העמלה מוצגת למזמין בסיום הזמנתו. יובהר כי בכל  מקרה של ביטול ההזמנה או חלקים ממנה, בין לפי בקשת המזמין לפי תנאי ההזמנה ובין לפי הוראות הספקים,עמלת התשלומים לא  תושב למזמין בשום מקרה למעט  אם יבקש המזמין לבטל את טיסותיו לפי חוק הגנת הצרכן.

 

1.30     דיווח כשל  תמורה או הכחשת עיסקה בחברת האשראי על ידי המזמין עלולים להביא לביטול שירותים מוזמנים ולעצירת הטיפול בפניות המזמין להחזרים עד לבירור הדיווח בחברת האשראי. המזמין יהיה אחראי לתוצאות הנובעות מהדיווח לחברת האשראי ולא תהיה לו כל טענה כלפי החברה לעניין זה. החברה  תחייב את המזמין בדמי טיפול בסך 75  דולר בכל דיווח בו תידרש החברה לבירור מול  חברת האשראי.  

 

ג': ביטולים ושינויים בהזמנות:

.2.1.     ככלל, למזמין שמורה הזכות לשנות, לבטל או להוסיף על הזמנתו כל זאת בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981,   ("החוק") תקנות הגנת הצרכן, הנחיות   הספקים (חברות התעופה, נותני שירותים וכו')   וההסכמות במסמך זה. Smartair שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי ההזמנה או חלקם במידה והלקוח יבחר לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב  אחד או יותר ממרכיבי  ההזמנה  אותה ביצע. במקרה זה יבוצע  הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי ההזמנה  אותם ביטלה Smartair.
 

.2.2.     ביטול הזמנות במסגרת החוק להגנת הצרכן (עיסקת מכר מרחוק). 
           

2.21     בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה הצרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות  והנופש  בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים, לפי המאוחר, אם   מועד ביטול העסקה אינו חל   בתוך  שבעה ימים,  שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות   להינתן.

 

2.22     בהזמנות הכוללות מספר שירותים, גם אם נרכשו מספקים שונים, יחשב מועד מתן השירות הראשון בהזמנה  כמועד הקובע  לצורך חישוב מניין שבעת הימים קודם למועד שבו אמור השירות להינתן לביטול הההזמנה כולה. לא ניתן לבטל רכיבים נפרדים או  עיסקאות לפי סעיף זה בהזמנה שמרכיביה נרכשו מספקים שונים או בנפרד אם מועד מתן השירות הראשון שבהזמנה חל  בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים קודם למועד בו אמור השירות להינתן.

 

2.23     בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר Smartair לצרכן, בתוך 14 ימים  מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו  של הצרכן בשל העסקה   ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות   או העסקה, או 100 ₪, לכל מזמין,  לפי הנמוך מבניהם.

 

2.24     בעיסקאות ובהזמנות בהן  נרכשו רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים  או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים אחרים  בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול כמפורט לעיל. לצורך כך לדוגמא בעיסקה בה  נרכשו מספר כרטיסי  טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת וכל  כרטיס אשר  בו  שולבות יותר מחברת תעופה אחת  יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעיסקה נפרדת.  לעניין זה  יחשבו מרכיבי עיסקה הכוללת מספר מרכיבים כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.

 

2.25     בעיסקת  מכר מרחוק עם מזמין שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (קרי, מעל גיל 65) או עולה חדש, רשאי המזמין  לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמכי הנסיעה, לפי המאוחר, ולא פחות משבעה ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למזמין (שיחה - לרבות תקשורת אלקטרונית).  בכל ביטול המתאים להוראות סעיף זה יתבקש המזמין להציג תיעוד מתאים לפי הוראות החוק.

 

2.26     המחירים המוצגים באתר לשירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל הינם ללא זכות ביטול לפי חוק הגנת הצרכן/עיסקת מכר מרחוק. לצורך כך, בהזמנה המורכבת  ממספר שירותים הנרכשים עבור המזמין מספקים שונים השירותים בהזמנה זו המתבצעים במלואם מחוץ לישראל דוגמת בתי מלון, יהיו ללא זכות ביטול כאמור ואילו שירותים אחרים בהזמנה זו דוגמת טיסות אל ומישראל  תינתן זכות לבטלם לפי חוק הגנת הצרכן.   Smartair מתחייבת לברר עבור המזמין  ולפי בקשתו כל  מידע על דמי הביטול  והשינוי להזמנתו ותסייע  לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

2.27     למען הסר ספק  מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

 

2.28     בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה תועבר בעל פה או בדואר רשום או בדוא"ל או  בטופס ביטול הזמנה שבאתר. נא ודאו כי בקשת הביטול ששלחתם  נתקבלה  במשרדי החברה ובקשתכם אושרה.

 

2.3     שינוי וביטול הזמנות שאינן במסגרת החוק להגנת הצרכן

2.31     על כל  נוסע ועל כל שירות/קטע טיסה בהזמנה שתשונה או תבוטל  ואינה עונה על תנאי חוק הגנת הצרכן תגבה Smartair סך  של  70  דולר נוספים  לנוסע/קטע  כדמי טיפול בביטול או שינוי ההזמנה וזאת בנוסף לדמי ביטול או  השינוי מטעם הספקים  וחוקי  כרטיס הטיסה, ככל שיהיו.  

         

2.32     למרות האמור לעיל, בטיסות "לאו  קוסט"  יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות הכרטיס מרגע ההזמנה למעט כאמור במקרים  בהם יחול חוק הגנת הצרכן- ביטול עיסקת מכר מרחוק סעיף 14(ג)(ו).

 

2.33     הזמנות הכוללות  שירותי הארחה, נסיעה, חופש  ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל  דוגמת בתי מלון, השכרת רכב, הופעות, אירועי ספורט וכו'  מוצעות  ללא אפשרות  ביטול לפי חוק הגנת הצרכן (ביטול עיסקת מכר מרחוק, סעיפים 14ג(ג) ו- (ד)(2) לחוק ) ולפיכך יגבו דמי  ביטול לפי תנאי הספקים כפי שיוצגובמהלך ההזמנה. על יתר מרכיבי יתר ההזמנה המוגדרים כ"שירות הניתן בישראל"  יחולו הוראות החוק כאמור .Smartair  מתחייבת לברר לפי בקשת המזמין  כל מידע על דמי הביטול ולפעול במסירות ובנאמנות מול נותני השירותים השונים להקטנת דמי  הביטול   ולסייע  ללקוחותיה ככל  שיהא בידה.

 

2.34     כל בקשה לשינוי  או ביטול הזמנה שלא במסגרת החוק להגנת הצרכן תועבר ל  Smartair בכתב. שינוי בפרטי ההזמנה כמוהו  כביטול  ההזמנה ועריכת הזמנה חדשה לכל דבר ועניין על כל הכרוך בכך. Smartair אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך  שינוים  בתאריכים או  יעדים או  בשמות המוזמנים ועניינים אלה נתונים למדיניות הספקים ותעריפי השינויים והביטולים  מטעמם.  מניין הימים לגבי ביטולים ושינויים בהזמנת טיסות ובתי מלון יהיה מקבלתם ואישורם באתר.  בקשות לביטולים  או שינויים   בהזמנות יטופלו בשעות העבודה בלבד. בקשות שיגיעו לאתר  בימי חול לאחר השעה 17:00  ובערבי שבת וחג  לאחר  השעה 13:00  יטופלו ביום העסקים הבא.  נא ודאו כי  בקשתכם  לביטולים ולשינויים כאמור התקבלה במשרדי החברה

             

2.35     במידה וימצא כי למזמין זכות, בהתאם לקביעת חברת התעופה או הספק,  לקבלת החזר מחברת התעופה עבור מיסי נמל בגין ביטול טיסתו,  ימלא המזמין טופס בקשה להחזר מיסי נמל.   Smartair תעביר טופס בקשה זה לחברת התעופה. יודגש כי  ההחזרים, ככל שיהיו, כפופים להחלטת חברת התעופה והללו יושבו ללקוח רק לאחר שחברת התעופה תעביר את הכספים בפועל אל  Smartair . על החזרים אלה  תגבה  כאמור  Smartair סך של עד 40 דולר לנוסע ולקטע טיסה דמי טיפול בבקשה זו. 

 

2.36     Smartair מתחייבת לפעול בנאמנות ובמסירות מול הספקים השונים וחברות התעופה לצמצם או לבטל את דמי הביטול ו/או השינוי ככל שניתן ולפעול להשבת כל ההחזרים המגיעים למזמין  לרבות החזר מיסי נמל. יצוין שוב כי דמי הביטול והשינוי נקבעים על ידי הספקים השונים וכל שינוי בהם נתון להחלטתם.  Smartair מתחייבת לפעול מול ספקי השירות בנחרצות להשבת  כל ההחזרים המגיעים למזמין ותעביר למזמין את   כל הכספים אותם השיבו הספקים למעט דמי הטיפול כאמור.    

 

2.37     יתכנו שינויים או ביטולים בהזמנות או בחלק מהן כתוצאה מאירועים לא צפויים שמקורם ב"כח עליון", פשיטות רגל של הספקים או חברות התעופה, פגעי מזג אוויר, אסונות טבע, מגיפות, מתיחות צבאית, אירועים מלחמתיים וכו'. יובהר  כי  Smartair  לא תהיה אחראית ולא תוכל להיענות לכל בקשה להחזר בגין אירועים אלה. החזרים בגין שינויים או ביטולים יהיו בכפוף למדיניות ההחזרים אצל הספקים. Smartair   מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים  ולסייע ללקוחותיה  ככל שיהיה בידה.

 

2.38     החזרים  בגין ביטולי הזמנות בנסיבות רפואיות דוגמת אשפוז בבית חולים או מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה חלילה יהיו בכפוף למדיניות הספקים וחברות התעופה ולהנחיותיהם. מזמין המבקש לבטל הזמנתו בנסיבות אלה, יעביר בקשה מפורטת בצירוף אישורים רפואיים ברורים בשפה האנגלית. לא יתקבלו בקשות ללא מסמכים מתאימים.  Smartair   תעביר את הבקשות בצירוף המסמכים אל הספקים ותסייע   ללקוחותיה ככל שיהיה בידה. על המזמין לדאוג לביטוח נסיעות מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח רפואי המתאים לביטולי הזמנות בנסיבות המפורטות בסעיף זה.

 

ביטול הזמנות  על ידי החברה

2.39     חברת Smartair רשאית לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינה תלויה בה וזאת לא יאוחר מ 14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו, יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין  לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפיSmartair בעניין זה.

 

2.40     מבלי לגרוע מהוראות מסמך זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן Smartair תהיה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המזמין, גם במקרה  בו נשלח אישור הזמנה מטעם  Smartair  או  הספק עצמו  באחד מהמקרים הבאים: 

              (א) במקרה שבו תיפול טעות בתום לב אצל הספק או אצל Smartair באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי השירות, לרבות מחיר השירות או תיאורו על בסיסם נערכה;

              (ב) במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשוב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה בו אירעה תקלה בתקשורת או בהעברת המידע שהתקבל ממסדי נתונים/אתרי השוואות/ספקים ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו,ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת השירותים;

              (ג) במקרה בו לא עמד המזמין בהתחייבויותיו  כגון ההתחייבות לתשלום התמורה בגין השירות שהזמין, מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, ו/או לא נענה לדרישות החברה לאימות פרטי זהות וכרטיס אשראי  או קבלת  סירוב לאישור העיסקה מחברת האשראי. 

 

הזמנה שבוטלה כאמור לא תזכה את המזמין בכל סעד שהוא ולמזמין  לא יהיו  כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי Smartair בעניין זה.

 

ד': טיפול בפניות, תלונות ובקשות:

3.1     בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת  service@smartair.co.il    . החברה מתחייבת לטפל בבקשות  ולהשיב ללקוח תוך  שני ימי עבודה  בכפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. יודגש  כי אין בסמכות Smartair   לאשר בקשות או  שינויים  ומשכך  אלה אינן  תלויות  בה. אישור הבקשות כפוף לזמינות המוצרים,  מדיניות הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה הרלוונטיים. Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע   ללקוח ככל שיהיה בידה.

 

3.2     לרשות המזמין קיימת אפשרות להעביר ל Smartair כל תלונה או בקשה הקשורה בשירותים שניתנו באמצעות פניה בכתב למחלקת שירות הלקוחות בחברה בכתובת המצוינת בתחילת מסמך זה או במייל בכתובת  service@smartair.co.il  לצערנו   לא  נוכל לטפל בפניות בעל פה.

 

3.3     על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות  מקוריות,  שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית  המלון וכל  מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת.

 

3.4     על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות Smartair כאמור, בהקדם  האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3  שנים קודם לתלונה.

 

3.5     Smartair מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין  לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש  להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית.  נציגי Smartair  יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לספק.

 

ו' : מדיניות פרטיות:

4.0     מדיניות הפרטיות שלנו מפורסמת באתר בנספח מדיניות פרטיות ואבטחת מידע באתר והינם חלק והמשך למסמך התנאים  הכלליים.