מדיניות פרטיות ואבטחת המידע באתר

כללי

smartair.co.il    הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי  לטיסות, חבילות תיירות, שירותי קרקע ושאר  מוצרי   תיירות. (להלן – "האתר") 

Smartair מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ועל נוקטת במדיניות ברורה ומוצהרת בנוגע לעניינים הקשורים לפרטיות ולבטיחות השימוש   ומפרטים, בין השאר  את אופן השימוש במידע הנאסף על ידי Smartair בעת שהיית המשתמשים באתר ו/או נמסר לה על ידם ו/או  בעת רישום   והזמנת השירותים  שונים הניתנים באתר ו/או בעת השתתפות בשעשועונים והגרלות למיניהן ו/או בעת רישום לקבלת דיוור למידע או לחומרים שיווקיים ופרסומיים.

 

מידע על המזמין

 Smartair מתחייבת  לדרוש ממך אך ורק את המידע  החיוני   לצורכי  השימושים המפורטים לעיל. מידע זה יכלול בין היתר שם אישי, שם משפחהכתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מס' כרטיס אשראי ועוד. מבלי שתספק מידע זה, לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום או לקבל שירותים נוספים שונים באתר.  לתשומת לבך, מסירת הפרטים בהרשמה לשירות מהווה הצהרה מצדך על מסירתם ביודעין ועל נכונותם ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים. לא מוטלת עליך כמובן החובה להשאיר את פרטיך האתר אך ללא מסירת פרטים אלה לא תוכל ליהנות משירותי האתר.

מאגר המידע

Smartair    מנהלת מאגר מידע רשום על פי חוק   מאגרי המידע שמספרו 700062837.  הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר או לשירות באתר, יישמרו במאגר המידע של Smartair  . 

 

שימוש במידע

 בשהייתך באתר יכול שיצטבר מידע על העדפותיך ובחירותיך בתחום העיסוק של האתר, מוצרים ושירותים שרכשת או שביקשת לרכושמידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים בהם צפית, יעדי נסיעה שעניינו אותך, ההצעות והשירותים שפנית בגינםאמצעי תשלום, כתובת האינטרנט שלך ועוד. מידע נוסף ימסר כאמור על ידך במישרין.  Smartair nמתחייבת לעשות שימוש בפרטים הנאספים והנמסרים על ידך במסגרת הרשמתך לאתר בהתאם להוראות החוק והדין, לרבות: חוק הגנת הפרטיותהתשמ"א-1981( להלן – "חוק הגנת הפרטיות ) ולצורכי שימושיה ותחומי עיסוקיה  של חברת סמארטאייר תל אביב בע"מ בלבד ועל פי מדיניות פרטיות זו. במסירת הנתונים שלך ובעת גלישתך באתר אתה מסכים שהנתונים שמסרת ואלה שנאספו אגב גלישתך באתר ישמשו את Smartair לצרכיה השונים והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למטרות המפורטות להלן

א. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר

ב. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.   

 ג. ליצור שירותים ותכנים מעודכנים וחדשים המותאמים לדרישות המשתנות של  המשתמשים באתר

 ד. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים

ה. להציע  למשתמשים באתר מוצרים משלימים לתכני האתר באמצעות ספקים חיצוניים.

ו. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר לרבות פרסום מידע ותכנים.   

ז. לצורך תפעולו התקין ופיתוחו של האתר

המידע שייאסף  באתר ישמש את  Smartair   לצרכים אלה  יהיה בעיקרו מידע  דמוגרפי וסטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית ולא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו.

 

דיוור ישיר באמצעות הדואר האלקטרוני

בכפוף לאמור להלן, Smartair תהיה רשאית לשלוח אליך מעת לעת בדואר אלקטרוני מידע חיוני בנוגע למוצרים אותם רכשת וכן מידע שיווקי ופרסומי , בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. ביצוע הזמנה באתר מהווה הסכמה מפורשת ומראש מצידך לקבלת דיוורים כאמור. במסגרת הרשמתך לאתר  לקבלת דיוור, מבצעים ושעשוענים תתבקש להשאיר את פרטיך ולאשר זאת, אישורך לכך מהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים ובכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, Smartair לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים למעט האמור במדיניות זו וכן היא רשאית להעביר להם מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר.

 

מסירת מידע לצד שלישי

האתר משמש משמש בין היתר פלטפורמה לשירותים שונים בתחום התיירות והמנוהלים על ידי  צדדים שלישיים Smartair לא תמסור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר לצדדים שלישיים, אלא במקרים המפורטים להלן

א. במקרה בו תרכוש מוצרים או שירותים במסגרת שיתוף פעולה בין Smartair  לבין צד שלישיבמקרים אלה, יועבר לשותפים או המפרסמים המידע הנחוץ לצורך השלמת הליך הרכישה או מתן שירותים

ב. במקרה בו תיקח חלק בפעילויות תוכן של צדדים שלישיים, או בפעילויות משותפות לחברה ולצדדים שלישיים המוצגות באתר

ג. במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר, ביצוע או ניסיון לביצוע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין באתר או באמצעותו

ד. בכפוף להוראות החוק ובמידה וניתן צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי. 

ה. העברת פעילות האתר או הצטרפות  למאגר מידע אחר. 

 

Cookies 

 האתר משתמש ב"עוגיות" )Cookies )לצורך תפעולו השוטף והתקין, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, להתאמת הפרסומות והאתרים שיוצגו בפניך לנושאים שעניינו אותך ולצרכי אבטחת מידע.   Cookies הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת  הדפדפן שלך ועצם שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך וכן, לשימוש במידע כאמור לעיל. חלק מ הCookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות ישמרו  על גבי הכונן הקשיח במחשבך. ה -Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שביקרת בהם, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. תוכל  להימנע מקבלת Cookies .אם אינך רוצה לקבלם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.   בנוסף, ניתן למחוק את קבצי ה-Cookies בכל רגע נתון. שים לב כי מחיקת  ה-Cookies עלולה  להביא לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים באתר.

 

שירותים של צדדים שלישיים

 - חלק מהשירותים באתר מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של Smartair. שירותים אלה מסופקים במישרין על ידם באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי האתר. במהלך השימוש בשירותים אלה יתכן ותתבקש למסור פרטים אישיים או שייאסף אודותיך מידעהאיסוף והשימוש במידע זה אינו קשור ב Smartair וכפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי אתרים אלו ולא למדיניות של Smartair, על כן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם

 

פרסומות של צדדים שלישיים

חלק מהמודעות שבהן אתה צופה בעת כניסתך לאתר מגיעות משרתים של צדדים שלישייםהמנהלים את מערך הצגת הפרסומות באתר, שלא מנוהל על ידי Smartair. ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" )beacons Web )במודעות הפרסומת. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל כגון גיל, מין ותחומי עניין, המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Analytics Google .המידע הנאסף אינו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלו עושות בקבצי ה- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות המוצגת באתרהפרסומות לא קשורות לאתרלבדיקת מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר יש לבקר באתרי האינטרנט שלהן. 10

 

אבטחת מידעSmartair  

מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, Smartair לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם, אלא רק לעניין המינימום המחויב לפי החוק והדין למאגר מידע רשום, ולנתונים המאוחסנים בו בלבד

 

הזכות לעיין או להמחק ממאגר המידע

 - חוק הגנת הפרטיות מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר מידע. אדם שעיין במידע שנוגע לו ומצא כי המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, או שאינו מעוניין שפרטיו יכללו במאגר, רשאי לפנות לבעל המאגר ולבקש ממנו לתקן את המידע או למחקו, ללא תשלום כלשהו, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיותפרטים לגבי דרכי יצירת הקשר לתיקון או למחיקת המידע עם Smartair מצויים לנוחותך בתנאים הכלליים המפורסמים