תקנון לפעילות SMARTCLUB ברשת החברתית Facebook

1. הגדרות:

"פעילות"– פעילות נושאת פרס המתקיימת ברשת החברתית Facebook של אתר smartair בין התאריכים 03.12.15-13.12.15 בהתאם להוראות תקנון זה. בפעילות זו מתבקשים המשתתפים להירשם למועדון החברים של SMARTCLUB ולהיכנס להגרלה בזכייה בשוברי קנית טיסה באתר.
"משתתף" – גולש שהשתתף בפעילות והצטרף למועדון החברים של smartair והשאיר את פרטיו בהתאם להוראות תקנון זה.
"Smartair" – חברת smartair הינה המפעילה של פעילות זו וכמו כן ספקית הפרסים.
"הפרסים" – במהלך תקופת הפעילות יוגרלו שני פרסי ביניים בתאריכים 03.12 וב 10.12 – שובר בסך 50$ ובתום תקופת הפעילות יוגרל פרס ראשון אחד-שובר בסך 300$.שוברים אלו ישמשו למימוש רכישת טיסה באתר Smartair.co.il.
השוברים ניתנים למימוש באמצעות ביצוע הזמנה עד 01.06.2016. ההזמנה תבוצע טלפונית מול נציג מכירות של חברת Smartair.
בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

תקנון זה מנוסח בלשון זכר למען הנוחות בלבד ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

2. הפעילות:

2.1 משך הפעילות: החל מה-03.12.15 עד ל- 13.12.15
2.2 מובהר בזאת כי חברת smartair , תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. השתתפות בפעילות:

3.1הרשמה לפעילות אפשרית בכל זמן נתון בטווח משך הפעילות כפי שצוין בסעיף2.1
3.2 ההשתתפות והרשמה הינה לבני 18 ומעלה. בעצם הרשמתו מצהיר המשתתף כי הוא אינו קטין.
3.3 ההשתתפות תתבצע באמצעות מילוי פרטים והרשמה למועדון החברים של smartair ומותנת בהשארת פרטים מלאים כדלקמן; שם מלא, כתובת אימייל, טלפון ותאריך לידה של המשתתף וזאת לצורך זיהוי המשתתף בעת הכרת הזוכה.
3.4 עצם ההשתתפות בפעילות תחשב להסכמת המשתתף לתנאי תקנון זה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, להסכמתו לכך שהמידע שהעלה במסגרת הפעילות עשוי להיות מפורסם בדף הפייסבוק של smartair.

4. הזוכה:
4.1 כל משתתף אשר נרשם להגרלה והצטרך לחבר מועדון הלקוחות של smartair יהיה זכאי לאפשרות זכייה בפרס במקום הראשון. יובהר, כי הכרזת שם הזוכה תתבצע במייל ובפרסום בדף הפייסבוק. במידה ויתברר כי הזוכה אינו זכאי לפרס מכל סיבה אחרת על פי תקנון זה, זכאותו תישלל והפרס יועבר לזוכה שאחריו.
4.2 הזוכה יבחר מתוך סך כל המשתתפים שנרשמו להגרלה באמצעות בחירה אקראית ממוחשבת בתאריך 13.12.15 בשעה 20:00 במשרדי smartair ברחוב המלאכה 4, רעננה בנוכחות רו"ח של החברה.
4.3 מודגש כי הזכייה בפרס כפופה להוראות תקנון זה, ומותנית בעמידת הזוכה בתנאיו. משתתף שלא ימלא את פרטי ההתקשרות שלו, לא יוכל לזכות בפרס במסגרת הפעילות.
4.4 ככל שsmartair תהיה סבורה כי משתתף כלשהו פעל באופן פסול לשם סיכוי טוב יותר לזכייה, היא תהיה רשאית לפסול את המשתתף מבלי לנמק ו/או להוכיח דבר, והמשתתף לא יוכל לזכות בפרס.

5. איתור המועמד לזכייה:
5.1 איתור הזוכה ייעשה דרך פרטי ההתקשרות שהמשתתף ציין בעת ההרשמה. על כן חשוב למלא את הפרטים המלאים.
5.2 במידה וsmartair לא תצליח ליצור קשר תוך שבוע עם הזוכה מסיבות שונות ( למשל בשל השארת פרטי התקשרות שגויים) מתום הפעילות, תהא רשאית לשלול את זכאותו לפרס ולבחור זוכה אחר במקומו בהתאם לאמור בסעיף 4.

6. הפרסים:
6.1 במהלך תקופת הפעילות יחולקו שני פרסי משנה לאחד מהנרשמים, כאשר בתום התקופה יזכה אחד מהנרשמים בפרס הראשון.
הפרס הראשון : שובר בסך 300$ למימוש בהזמנת טיסה באתר smartair.co.il . שובר זה ניתן למימוש עד 01.06.2016 ויתבצע טלפונית מול נציג מכירות של חברת Smartair.
פרסי משנה – שני שוברים בסך 50$ למימוש בהזמנת טיסה באתר smartair.co.il. שוברים אלו ניתנים למימוש עד 01.06.2016 ויתבצעו טלפונית מול נציג מכירות של חברת .Smartair
6.2 פרטי יצירת קשר עם נותן הפרס: חברת Smartair, כתובת – המלאכה 4 רעננה, טלפון ליצירת קשר 03-5500990
6.3 הזכייה הינה אישית ומיועדת להזמנה אחת בלבד. הזכייה איננה ניתנת להעברה, לשינוי, החלפה או להמרה בכסף או בשווה כסף.
6.4 הכרזת הזוכה תתבצע באמצעות מייל ובפרסום בדף הפייסבוק. בתאריך 06.12 בשעה 20:00 יוכרז שם הזוכה בפרס המשנה –שובר בסך 50$ למימוש רכישת טיסה באתר. בתאריך 10.12 בשעה 20:00 יוכרז שם הזוכה בפרס המשנה- שובר בסך 50$ למימוש רכישת טיסה באתר. בתאריך 13.12 בשעה 20:00 יוכרז שם הזוכה בפרס הראשון-שובר בסך 300$ למימוש רכישת טיסה באתר.

7. כללי:
7.1 בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון ומקבל עליו את הוראותיו ללא כל סייג וגם החל בהשתתפותו בפעילות בלא שקרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
7.2 חברת Smartair רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה (שינויים סבירים) בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
7.3 חברת Smartair לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או איכותו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו או בעקבות השימוש בו. הזוכה ו/או מי מטעמו פוטרים את חברת Smartair מכל טענה, דרישה ו/או תובענה לגבי כל נזק, קלקול, אי תקינות, שיבוש ו/או איחור במימוש הפרס ו/או כל פגם אחר, אשר ייגרם ו/או אשר יתגלה ו/או אשר ייגרם בעקבות מימוש הפרס.
7.4 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין חברת Smartair תהא רשאית שלא לקבוע משתתף כזוכה ו/או שלא למסור את הפרס לידי מי שזכה בו לכאורה ו/או שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. זאת, גם אם שמו של המשתתף הופיע בדף הפייסבוק של החברה.
7.5 למען הסר ספק, לכל משתתף שהוא בפעילות לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט חברת Smartair עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור ו/או עקב פסילת זוכה.
7.6 חברת Smartair תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
7.7 מימוש הזכיות יהיה על פי תנאי הרכישה המפורטים בפרק "תנאים כלליים" באתר החברה. על ההזמנות שיבוצעו באמצעות שוברים אלו לא יחולו חוקי הגנת הצרכן "ביטול עסקה" וחוק שירותי תעופה.
7.8 במידה ושווי הזמנה יהיה קטן משווי שובר הזכייה ( בפרס הראשון) , יוכל הזוכה לממש את יתרת השובר ברכישת מוצרים נלווים בעזרת נציג המכירות של החברה.