Smartair, Smartair vacation – תנאים כלליים להזמנות

א': פרטי החברה:

Smartair, ח"פ 51-526513-0

המלאכה 4 , רעננה , 4366102

טל': 03-5500990

דוא"ל: info@smartair.co.il

(להלן -  "החברה"  או ""Smartair).

              smartair.co.il   הינו אתר סחר תיירותי אינטרנטי  לטיסות, שירותי קרקע ושאר  מוצרי תיירות  הנכללים  בין  

             היתר במסגרת פעילות Smartair vacation  המשווקת באתר וכן במסגרת המותגים "מיה איטליה"/"טור דה 

             פראנס"/ "סאנווייז".

 

ב': ביצוע ההזמנות והטיפול בהן:  

 

1.1.          התנאים והגבלות האחריות המפורטים להלן, יחד עם פרטי ההזמנה, ישמשו כחוזה ההתקשרות בין המזמין לבין Smartair (המפעילה את אתר הסחר האינטרנטי התיירותי  (www.smartair.co.il במסגרת ההזמנה.

 

1.2.          הוראות אלו תחולנה על המזמין, גם אם הזמנתו נעשתה באמצעות סוכן נסיעות, ועל סוכן הנסיעות החובה להביאם במדויק לידיעתו, וליידע אותו כי אלו תנאי ההזמנה המחייבים. על סוכן הנסיעות להעביר מסמך זה במלואו אל הלקוח.

 

1.3.          Smartair הנה מארגנת מוצרי תיירות וסוחרת סיטונאית וקמעונאית במוצרי תיירות שונים  (להלן – "השירותים השונים").

 

1.4.          Smartair אינה מספקת בפועל בעצמה אף אחד מן השירותים הכלולים בשירותים השונים, וכל השירותים המוצעים נרכשים מנותני שירותים שונים, כדוגמת: מובילים אוויריים, ספקי שירותי קרקע שונים, בתי מלון, חברות השכרת רכב וכו' המארגנים או מספקים בעצמם את השירותים (להלן – "הספקים השונים").

 

1.5.          Smartair מתחייבת כלפי המזמין לבצע את ההזמנה במיומנות, לפי פרטיה ולפי דרישות המזמין, למסור בדייקנות כל מידע שידוע לה או שהיה עליה לדעת אודות השירותים המוזמנים, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש.

 

1.6.          כל המידע הקשור בשירותים השונים המוצג למזמין כגון מועדי טיסה,  פרטי המוביל והמטוס, טרמינל  וכיוצא באלו נלקח במישרין מן הספקים השונים ובהסתמך עליהם. החברה  מתחייבת למסור ולהציג בפני המזמין כל מיצג או מידע מהותי ועדכני שבידיה כפי שהתקבל מן הספקים השונים, וכל מידע שידוע או אמור להיות ידוע לה אודות השירותים השונים. אולם, החברה  אינה יכולה להיות אחראית לנכונותו בפועל של המידע המתקבל מן הספקים השונים.

 

1.7.          Smartair לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות באספקת השירותים המוזמנים בפועל ושאינן בשליטתה, אם תחולנה במתן השירותים, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותן תקלות או שיבושים של ממש, לרבות לעניין אי מילוין של בקשות מיוחדות של המזמין, אלא אם כן אירעה התקלה בשל מעשה או מחדל שלה.

 

1.8.         הזמנת חלק מן השירותים השונים כפופה לאישור הזמנתם בידי הספקים השונים, שאינו ידוע לחברה בעת מועד    

                     ההזמנה, ואינו מובטח. הזמנת מוצר מן השירותים השונים שאינה מאושרת במועד ההזמנה, הנה בגדר "בקשה  

                     להזמנה" עד לאישורה בידי הספקים השונים. משך הזמן הדרוש לאישור הזמנה אינו תלוי ב Smartair, למעט האמור

                    בעניין זה להלן.

 

1.9.       הזמנה אשר בוצעה על ידי סוכן  נסיעות תהיה בגדר "בקשה להזמנה" עד לתשלום עבורה בפועל. חברת Smartair אינה   

   מתחייבת  לשמור הזמנות אשר בוצעו  באמצעות סוכני נסיעות, בין במישרין ובין באמצעות מערכות הפצה ותמורתן לא   

   הועברה ל  Smartair במלואה באמצעות הסכם שוברים תקף בין Smartair לסוכן הנסיעות או העברה בנקאית/תשלום   

  בכרטיס אשראי/תשלום במזומן. 

 

1.10.      עד למועד אישורה הסופי של ההזמנה, תהיה Smartair, לפי דרישת הספקים השונים, רשאית לשנות את מחיר    

   ההזמנה, ובמקרה כזה יהיה המזמין רשאי לבטל את הבקשה להזמנה ללא חיוב.

 

1.11.      מרגע הבקשה להזמנה תהא החברה רשאית להבטיח את יכולת החיוב של כרטיס האשראי של המזמין, באמצעות הבטחת מסגרת אשראי בגובה עלות ההזמנה.

 

1.12.      במידה ולא יינתן אישור סופי לבקשה להזמנה, כולה או מקצתה, בתוך 72 שעות ממועד הבקשה להזמנה, רשאי המזמין לבטלה ללא חיוב. המזמין יהיה רשאי לוותר על זכותו לבטל את הבקשה להזמנה כאמור ולהמתין מרצונו לאישורה זמן ארוך יותר. במניין הזמן האמור, לא יבואו בחשבון ימי שבת, ובמקרה של בקשות להזמנות חו"ל גם ימי א', בהם לא ניתן לקבל אישורים מהספקים השונים.

 

1.13.      לאחר אישורה הסופי של  ההזמנה וחיוב כרטיס האשראי של הלקוח , תעביר חברת Smartair   ללקוח  את מסמכי הנסיעה לפי פרטי ההתקשרות שמסר בעת הזמנתו וזאת לא יאוחר מ- 48 שעות מביצוע  החיוב. במידה ומועד טיסתו הראשונה בהזמנה הוא פחות  מ - 48   שעות ממועד החיוב, יועברו המסמכים מידית. 

 

1.14.     שעות הפעילות של המוקד הטלפוני הן הימים א-ה בין השעות 09:00-21:00 ובימי ו' וערבי חג בין השעות 09:00-14:00 בשבתות ובחגי ישראל  המוקד הטלפוני אינו פעיל אך ניתן להשאיר הודעות במוקד שירות קבלת הודעות.

 

1.15.      הזמנות שיבוצעו בימי חול אחרי השעה 19:00 ואחרי 12:00  בימי שישי וערבי חג או שבוצעו אחרי שעות הפעילות  של המוקד הטלפוני יטופלו  ביום העסקים הבא. 

 

1.16.      הזמנות שמועד יציאתן פחות מ 12 שעות מביצוע ההזמנה ובוצעו בשעות הפעילות  של המוקד הטלפוני יאושרו, יחויבו ויכורטסו רק בתנאי ולאחר שהלקוח יצר קשר טלפוני עם נציג במוקד הטלפוני, ההזמנה אושרה בפועל והלקוח קיבל במייל כרטיס טיסה.

 

1.17.      לדרישת החברה, ימסור נוסע המזמין בהזמנה ישירה מהחברה  הכוללת שירותים הניתנים בחו"ל,  פרטי התקשרות בטלפון  או יהיה נגיש לקבלת דוא"ל לשם מסירת הודעות ומידע מהותי הקשור בהזמנה, אשר יהיו זמינים בכל עת בישראל ובחו"ל, מביצוע ההזמנה ועד לטיסה עצמה (כולל טיסת חזור ככל שהוזמנה).  החברה  לא תישא באחריות לשינויים ולתוצאות הנובעות מהם במידה ולא ניתן יהיה לאתר את הנוסע.

 

1.18.      על המזמין להודיע לחברה במהירות האפשרית על כל אי התאמה באספקת השירותים שהוזמנו, וזאת על מנת לאפשר לה לטפל בכל בעיה שכזו.

 

1.19.      חברת Smartair רשאית לבטל כל טיסה, שהות במלון, חבילה או חלקים ממנה, וכל שירות אחר מכל סיבה אשר אינה תלויה בה וזאת לא יאוחר מ 14 ימים שאינם ימי מנוחה ממועד היציאה. במקרה זה יוצעו ללקוח חלופות לבחירתו. במידה והחלופות לא יתקבלו , יוחזר ללקוח כל תשלום או מקדמה אשר שילם במלואו. מוסכם כי למזמין  לא יהיו כל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי Smartair.

 

1.20.      נשים הרות בעלות משך הריון של 22 שבועות ומעלה במועד ההזמנה חייבות להביא לידיעת החברה כי הנן הרות, קודם ביצוע ההזמנה, במקום המיועד לכך בטופס אישור ההזמנה. החברה  מתחייבת לשמור על פרטיות המזמינה, ובתוך כך שלא תמסור מידע כאמור שלא לצורך הטיפול בה, ובכל מקרה לא תמסור אותו למי שאינו קשור בשירותים המוזמנים.

 

1.21.         ביצוע הזמנה באתר כמוה כאישור בכתב ומהווה אישור לחברת  Smartair לשלוח אליך מדי פעם מידע  בדואר רגיל או  בדואר אלקטרוני  לרבות לצרכי שיווק ופרסום. ניתן  לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור בהתאם לאמור במדיניות הפרטיות של חברת Smartair המופיעה באתר.  

 

1.22.         המטה ללוחמה בטרור הפועל במסגרת המטה לביטחון לאומי הכפוף למשרד ראש הממשלה, מפרסם מעת לעת "אזהרות מסע" לישראלים הנוגעים ליעדים שונים בחו"ל. אזהרות אלו הנן בחזקת המלצה לישראלים שלא לבקר ביעדים הכלולים בהן. מומלץ לכל מזמין להתעדכן קודם נסיעתו אם קיימת "אזהרת מסע" ליעד אשר בנוגע אליו הנו מתכנן להזמין שירותים מסמארטאייר, שכן לא תתקבל דרישה כלשהי לביטול הזמנה מקום בו "אזהרת המסע" פורסמה קודם להשלמת ההזמנה. "אזהרות המסע" מפורסמות באתר האינטרנט של המטה ללוחמה בטרור, בכתובת:

             http://www.nsc.gov.il/NSCWeb/Templates/FourLastAlerts.aspx

             למען הסר ספק יובהר במפורש, כי החברה  אינה מתחייבת לבטל הזמנה אם "אזהרת המסע" לאותו היעד פורסמה לאחר שההזמנה הושלמה.

 

1.22.    חברת  Smartair   פועלת בכל  האמצעים  המקובלים על מנת לשמור על פרטיות לקוחותיה אנו  ממליצים לכם לעיין    

            במדיניות הפרטיות העדכנית של חברת Smartair   המפורסמת באתר זה.

 

ג': דרכונים ואשרות:

 

2.1.          כל המידע הנוגע לדרכונים ולצורך באשרות כניסה במסגרת תנאים אלו ובכל פרסום של השירותים השונים, מתייחס לבעלי דרכונים ישראליים בלבד.

 

2.2.          לפי הוראות הרשויות והמובילים האוויריים על כל נוסע, ללא יוצא מן הכלל, להתייצב לטיסת ההלוך כשבידיו דרכון תקף לשישה חודשים לפחות מיום החזרה המתוכנן לארץ.

 

2.3.          בהתאם להוראות החוק, על אזרח ישראלי, גם אם הוא בעל אזרחות זרה נוספת, להיכנס לישראל ולצאת ממנה באמצעות דרכונו הישראלי בלבד.

 

2.4.          על בעלי דרכונים זרים או אשרות נסיעה לפנות אל החברה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות טלפון או דוא"ל, על מנת לקבל הנחיות פרטניות מדויקות המתאימות לעניינם, בטרם הזמנת שירותים המחויבים בדמי ביטול. הזמנה לא תבוטל מסיבות של היעדר אשרה. לקוחות המזמינים באמצעות סוכני נסיעות יפנו לסוכן הנסיעות, לשם קבלת מידע זה.

 

2.5.          בהזמנות ישירות שלא באמצעות סוכן נסיעות לשירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, ככל שלא צוין בתנאי ההזמנה כי קיים צורך באשרת כניסה למדינת היעד - משמעות הדבר כי אין צורך בה.

 

2.6.          בכל מקרה אחר של הזמנת כרטיסי טיסה שאינם במסגרת האמור לעיל, יתכן ועל המזמין להצטייד באשרת כניסה. על המזמין לברר את הצורך באשרת כניסה קודם לביצוע ההזמנה באמצעות פניה לחברה. ניתן לברר זאת גם באמצעות שגרירות מדינת היעד בישראל, שאת פרטיה ניתן למצוא ב-

http://www.mfa.gov.il/MFAHeb/Missions/ForeighnInIsrael/Continents

 

2.7.          כן מובהר במפורש, כי רשויות ההגירה בכל מדינה ומדינה שומרות לעצמן את הזכות לסרב לכניסתו של אדם אף אם הוא אוחז באשרת כניסה, וכי אשרות כניסה מקנות לעיתים את הזכות לכניסה חד פעמית בלבד, כך שבמקרה של צורך להיכנס מספר פעמים לאותה המדינה יש צורך להצטייד באשרת כניסה מתאימה, המאפשרת זאת.

 

2.8.          על בעלי דרכונים אירופאים הנוסעים לארה"ב ללא צורך באשרה חלה חובה להירשם 72 שעות מראש באתר של רשות ההגירה של ארה"ב  www.cbp.gov/esta . אי קיום הנוהל לא יהווה  בסיס להחזר בגין כרטיס לא מנוצל.

 

ד': הזמנת טיסות:

 

3.1.         הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת טיסות.

 

3.2.          "טיסת שכר" או "לואו קוסט" כוללת התחייבות מטעם  Smartair  להוביל את הנוסע במועד הנקוב, אך היא  איננה כוללת התחייבות לזהות המוביל האווירי אשר יבצע בפועל את הטיסה.

 

3.3.          למארגן הטיסה ולמוביל  האווירי הזכות לשנות את פרטי הטיסות לאחר ביצוע  ההזמנה, לרבות מבחינת מועדיהן המדויקים, מסלולן וזהות המוביל האווירי המבצע את הטיסה, (יצוין כי נחיתה לצורך תדלוק אינה מוגדרת כ"חניית ביניים") בכפוף להוראות הדין. האמור בסעיף זה אינו מונע מהנוסע כל תרופה בדין בגין השינוי לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.

 

3.4.          פרטי הטיסה המופיעים בכרטיס הטיסה הם המחייבים לעניין תנאי ההזמנה, אלא אם נמסרה למזמין הודעה בדבר שינוי פרטי הטיסה על ידי החברה.

 

3.5.           על התובלה האווירית של המזמין וכבודתו תחולנה הוראות אמנת מונטריאול, וכן חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב, 2012, לפי העניין.

 

3.6.          על הנוסעים להתייצב בדלפק הבידוק של הטיסה שלוש שעות לפחות, טרם מועד הטיסה המתוכנן בטיסות בינלאומיות ושעתיים טיסות פנים. מובהר לנוסע, כי הליכי הבידוק והביטחון אינם מבוצעים על ידי Smartair, ומשכך אינו תלוי בה.

 

3.7.          לפי הוראות המובילים האוויריים השונים, אלא אם צוין במפורש אחרת בכרטיס הטיסה, למזמין זכות להעלות לטיסה יחידת כבודה אחת במשקל 20 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 8 ק"ג לכל היותר – בטיסות בינלאומיות, ובטיסות פנים – יחידת כבודה אחת במשקל 10 ק"ג לכל היותר, ויחידת כבודת יד אחת במשקל 5 ק"ג לכל היותר. חריגה מן המכסה האמורה עלולה להוביל לסירוב של המוביל האווירי להעמיס את הכבודה, או לחיוב בגין משקל יתר בהתאם למדיניותו של המוביל האווירי. הובלת ציוד מיוחד (כבודה חריגה) ובעלי חיים יהיו בכפוף למדיניות ותעריפי המוביל.

 

3.8.          Smartair תעביר למוביל האווירי, ככל שניתן, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי המוביל האווירי, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בכרטיס הטיסה.

 

3.9.           הזמנת מושב בעת ההזמנה אינה אפשרית בטיסות שכר וברבות מהטיסות הסדירות.  נוסע המעוניין   בהושבה מועדפת יקדים ויגיע  לשדה התעופה. הושבה כאמור כפופה למדיניות חברת התעופה.   רכישת מושב מועדף תבוצע  ע"י הנוסע במישרין מול אתר חברת התעופה או בעת הבידוק בשדה   התעופה.

 

3.10    אין לחברה יכולת להבטיח או לספק לנוסע אוכל מסוג מסוים בטיסה, לרבות כשר או צמחוני,   אלא אם צוין  הדבר במפורש במסמכי ההזמנה. Smartair מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו, בירור לגבי  אפשרות הזמנת אוכל כשר בכל טיסה.

 

3.11         בטיסות השכר / "Low Cost " לאירופה (ולעיתים גם בטיסות סדירות) על פי רוב לא מסופקים אוכל או שתיה, אלא בתשלום בלבד. לעיתים יוגש כיבוד קל.

 

3.12         לפי דרישת המובילים האוויריים השונים, נשים הנמצאות בשבוע 22-27 להריונן חייבות להתייצב לטיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההיריון ועל אי מניעה מבחינתן להשתתף  בטיסה. הגעה לטיסה ללא אישור רפואי כאמור עלולה להוביל לסירוב של צוות האוויר להתיר לנוסעת ההרה  להשתתף בטיסה. נשים הנמצאות מעבר לשבוע  27 להריונן, אינן רשאיות להשתתף בטיסות. בכל מקרה,  בהתאם לאמנות הבינלאומיות שיקול הדעת לגבי השתתפות אישה הרה בטיסה מסור בלעדית לקברניט הטיסה, והוא רשאי לסרב להעלות אישה הרה לטיסה אף אם הציגה בפניו אישור כאמור.

 

3.13         כרטיסי הטיסה תקפים ליעדים ולזמנים אשר מצוינים בהם. כל שינוי ביעדים/מועדים/שמות/מסלול כפוף למדיניות חברות התעופה ("חוקי הכרטיס"). אי הופעה לטיסה עלולה לגרום לביטול מיידי ואוטומטי של טיסת ההמשך או טיסת החזור ככל שהללו קיימות ואפילו להטלת קנס על ידי חברת התעופה. החזרים בגין אי הופעה יהיו בכפוף למדיניות חברות התעופה ושיקוליהן.

 

3.14         בטיסות שכר כולל  טיסות  Low Cost, חובה לאשרר כל טיסת חזור באמצעות מספר הטלפון המופיע על כרטיס הטיסה. את שיחת האישרור יש לבצע כ-72 שעות קודם למועד יציאת הטיסה המתוכנן, לפי ההוראות המופיעות בכרטיס הטיסה. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שנבעו מאי אשרור טיסות חזור.

 

3.15         Smartair לא תהיה אחראית לנזקים עקיפים שנגרמו למזמין כתוצאה מאיחור בתובלה אווירית אשר היו באחריותו ובשליטתו של המוביל האווירי לרבות איחור שנבע כתוצאה מ"כוח עליון".

 

3.16         בטיסות המוגדרות כטיסות  "Low Cost "   ניתן  שירות חלקי  בחלק מהטיסות או שניתן לרכוש שירותים  מסוימים בתשלום  בעת הטיסה  לרבות בידוק ושירותי טרום טיסה, מזון ושתייה,  כבודת נוסעים, הושבה, בידור ושירותים נוספים. מתן שירותים אלה משתנה בהתאם למדיניות חברת התעופה ולתנאי הטיסה. חברת Smartair איננה אחראית לשירותים אלו ולא תיענה כל דרישה להחזר או לפיצוי הקשורה בכך. מקצת מחברות   "Low Cost " מחייבות ביצוע צ'ק אין מוקדם  וגובות תשלום נוסף על צ'ק אין בשדה.

 

3.17          בטיסות המוגדרות כ " Low Cost " ובטיסות שכר, אלא אם לא נאמר בפירוש אחרת, נדרש תשלום נוסף עבור הטסת כבודה בבטן המטוס.  במידה והנוסע מעוניין בכבודה נוספת מעבר לכבודת היד עליו לציין זאת בעת ההזמנה. התשלום ייגבה בעת ההזמנה במידה ויתאפשר או לחילופין במישרין על ידי הלקוח בעת ביצוע צ'ק אין מוקדם או בצ'ק אין בשדה התעופה טרם הטיסה.   Smartair מתחייבת לערוך לטובת נוסע ועל פי בקשתו כל בירור לגבי אפשרויות הטסת כבודה.

 

3.18         שינויים במועדי טיסות, מסלול, טרמינל וכו' אפשריים מסיבות רבות דוגמת כוח עליון, ביטולי טיסות, מזג אוויר, השבתות, עיצומים  ועוד.  צ'ק אין מוקדם  עשוי למנוע במקרים רבים החמצת טיסות ותקלות.  הנוסע מתחייב לבצע צ'ק אין מוקדם באתר חברת התעופה ולוודא תוך כך את מועד טיסתו הסופי.  Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע צ'ק אין מוקדם.

 

3.19         במידה וחברת התעופה לא מאפשרת צ'ק אין מוקדם על הנוסע לבדוק את שעת ההמראה הסופית של טיסתו מול אתר האינטרנט של נמל  התעופה ממנו  ממריאה טיסתו או באתר חברת  התעופה יום לפני הטיסה וכן לפני היציאה לנמל התעופה. Smartair לא תהיה אחראית להחמצת טיסות שינבעו מאי ביצוע בדיקה זו על ידי הלקוח.

 

3.20         לחברות תעופה שונות תנאים ומדיניות המשתנים מעת לעת  באשר לצ'ק אין מוקדם והזמנת כבודה.  מקצת החברות (בעיקר חברות   "Low Cost ")   גובות תשלום עבור ביצוע צ'ק אין בשדה התעופה  ותשלום מוגדל בשדה עבור כבודה . יש  לבדוק באתרי חברות התעופה הרלוונטיות את  מדיניות החברות בנוגע לנושאים אלה. בכל מקרה של ביצוע  צ'ק אין מוקדם  ותשלום מוקדם עבור כבודה יש להדפיס ולהביא לשדה את מסמכי העלייה למטוס ואישורי התשלום עבור הכבודה. במידה ואינכם מצליחים לבצע צ'ק אין מוקדם נא צרו קשר בהקדם עם מוקד ההזמנות.

 

3.21         מדיניות חברות התעופה לגבי כל כרטיס וכרטיס מפורטת באתרי חברת התעופה ובמערכות ההזמנות (להלן-  "חוקי  הכרטיס").  ככלל, לכל כרטיס ולכל חברת תעופה מדיניות משלה בנוגע להסדרת התנאים, הזכויות והחובות בין הנוסע לחברת  התעופה.  חוקים  אלה מגדירים בין היתר גם שינויים וביטולים.  חוקים אלה יהיו זמינים לנוסע בכל עת ולבקשת הנוסע, Smartair תפיק עבור הנוסע את כל חוקי הכרטיס הרלוונטיים ותסייע לו בעניין זה ככל שתתבקש.

 

ה': הזמנת מלונות:

 

4.1.       הוראות אלו תחולנה, בנוסף לכל הוראה אחרת, על הזמנת מלונות, גם אם הוזמנו במסגרת טיול מאורגן או במסגרת   

    שירותים הנמכרים כחבילה אחת.

 

4.2.       הזמנת כל המלונות המוצעים הנה בגדר "בקשה בלבד", אלא אם צוין אחרת במפורש בפרטי ההזמנה, והזמנתן אינה    

                    מחייבת את Smartair בכל דרך שהיא עד לאישורה בידי הספקים השונים או בית המלון, לפי הענין.

 

4.3.          במידה ולא יתקבל אישור להזמנת המלון תעשה Smartair  כמיטב יכולתה להציע למזמין חלופות אפשריות הניתנות לאישור, אם כי לא תמיד ניתן יהא להבטיח שהחלופות תהיינה שוות רמה בכל דבר וענין. המזמין יהיה רשאי לקבל את החלופה, או לבטל את ההזמנה ללא חיוב, לפי בחירתו, ומרגע שבחר לקבל את החלופה תחשב ההזמנה כמי שאושרה לכל דבר וענין.

 

4.4.          ההזמנה כוללת את שירותי המלון הנקובים בשובר המלון בלבד.

 

4.5.          בשובר המלון מצוין בסיס האירוח המוזמן. לנוחות המזמין, להלן פירוש הסימולים הנהוגים בענין זה:

4.5.1.             RO – לינה בלבד, ללא ארוחות כלל;

4.5.2.             BB -ארוחת בוקר קונטיננטאלית בלבד, שיתכן שתהיה בתצורת מזנון מרכזי (בופה);

4.5.3.             HB – ארוחת בוקר קונטיננטאלית וארוחה חמה נוספת, צהריים או ערב, לפי בחירת המלון.

4.5.4.             FB- 3 ארוחות ביום, בוקר, צהריים וערב.

4.5.5.             AI "הכול כלול"- 3 ארוחות ביום כמו FB, בתוספת מנות ביניים, שתייה קלה, ותוספות כגון חטיפים או קרטיבים, המשתנות כולן לפי בחירת המלון, וממלון אחד למשנהו.

 

4.6.          ההזמנה היא לחדר מסוים במלון מן הסוג המוזמן, ובהעדר ציון סוג – לחדר מדרגת האירוח הנמוכה ביותר במלון. השיבוץ לחדרים נעשה לפי שיקול דעתו של בית המלון, מבלי של Smartair יכולת להשפיע על כך. לפיכך, לבד אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההזמנה, Smartair אינה יכולה להתחייב לחדרים במיקום מסוים במלון, כגון: צד, אגף או קומה, או בסמיכות לחדרים אחרים, לרבות חדרים בעלי דלת מקשרת.

 

4.7.          Smartair מתחייבת להעביר כל בקשה של המזמין לספקי השירותים או לבתי המלון, לפי העניין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי ספקי השירותים או בית המלון, לפי הענין, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש במסמכיה.

 

4.8.          בתי המלון השונים נוהגים להשתמש במנגנון "רישום היתר" המוסדר בכללי התיירות הבינלאומיים, ולפיו לשמור לעצמם הזכות להעביר מזמינים שהזמנתם אושרה לבתי מלון אחרים אף ללא התראה מוקדמת וללא ידיעתה המוקדמת של Smartair, כל עוד בית המלון החילופי שווה דרגה ומצוי בקרבת מקום.

 

4.9.        דירוג בתי המלון המוצג בפני המזמין נעשה בהסתמך על הצהרתו של המלון, ובהתאם לתנאי הדירוג הנהוגים במדינה בו הוא מצוי, המשתנים ממדינה למדינה ואינם בהכרח זהים לרמת הדירוג המקובלת בישראל. להלן רמת הדירוג המקובלת, יודגש כי יתכנו בתי מלון אשר אינם פועלים על פי דירוג זה:

 

3.9.1ֹ- דרגת תיירות בסיסית- שני כוכבים או  (TC)  tourist class או C .

3.9.2-  דרגת תיירות טובה – 3 כוכבים או super tourist class STC) או B.

3.9.3 – דרגת תיירות ראשונה – 4 כוכבים או first class   (FC)או  A.

3.9.4-  דה לוקס- 5 כוכבים או DLX.

 

4.10.       שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 ופינויים הוא בדרך כלל עד השעה 11:00 בלא תלות בשעות הטיסות. פינוי החדרים מעבר לשעות אלה עלול לגרור חיוב על יום נוסף (גם בימי שבת וחג)

 

4.11.       הגעה מתוכננת למלון לאחר השעה 18:00, למעט במסגרת שירותים הנמכרים כחבילה אחת וטיולים מאורגנים, מחויבת בהודעה מוקדמת ל Smartair או למלון, ובמידה של אי מסירת הודעה כזו לא ניתן יהא להבטיח את זמינות החדרים המוזמנים.

 

4.12.       בתי מלון מסוימים מורכבים ממספר אגפים, לבד מהבניין המרכזי, שלעיתים מורכבים ממבנים נפרדים שהנם חלק בלתי נפרד מהמלון. Smartair אינה מתחייבת כי המזמין ישתכן בבניין המרכזי במלון, או בכל אגף מסוים בו.

 

4.13.       ברוב בתי המלון בחדרים זוגיים ישנן שתי מיטות נפרדות, ועל כן אין אפשרות להבטיח מיטה זוגית, אף אם נתבקשה מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו של בית המלון המוזמן, בזמן אמת.

 

4.14.       בהזמנת חדר לשלושה או יותר, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטות נוספות לחדר זוגי רגיל, שהן בד"כ ספה נפתחת, מיטה מתקפלת או מיטות לילדים, שאינן זהות לשתי המיטות הראשונות בחדר. על פי רוב, חדר לשלושה או יותר אינו גדול יותר מחדר זוגי רגיל, ואולם חדר ליחיד קטן ממנו.

 

4.15.       האחריות על מתן השירות במלון ותקינות המתקנים בו, הנה באחריות בית המלון בלבד. סמארטאייר אינה אחראית לכל תקלה שהיא באספקת השירותים במלון או בתקינות המתקנים בו, לרבות, הברכות, מערכת מיזוג האוויר ואופן הפעלתה והבריכות, אלא אם ידעה או היתה צריכה לדעת על כך מראש.

 

4.16.       בתי המלון השונים עורכים מעת לעת תיקונים ושיפוצים שונים, לרבות עבודות הנעשות תוך כדי הפעלה מלאה או חלקית של המלון, ולעיתים אף מתבצעות עבודות תחזוקה או בניה בסמוך להם, מחוץ לשטחם, לרבות עבודות ציבוריות המבוצעות בידי הרשויות המקומיות. Smartair אינה אחראית לכל מטרד שיגרם למזמין כתוצאה מעבודות אלו, אלא אם ידעה או הייתה צריכה לדעת עליהן מלכתחילה.

 

4.17.       בבתי המלון השונים מוצעים לעיתים שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנה או בשירותים הניתנים למזמין במסגרת השהות במלון, כגון: ספא וסאונה, חדר כושר, ערוצי טלוויזיה בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותים עסקיים, השכרת מגרשי טניס וגולף וכדומה. שירותים אלו ניתנים על פי רוב בתשלום נוסף, אשר נעשה במישרין אל מול בית המלון.

 

4.18.       צריכת שירותים נוספים מהמלון היא התקשרות בין המזמין ובין המלון במישרין, ואינה חלק מעסקת ההזמנה. לפיכך, מומלץ למזמין לברר טרם שימוש בכל מתקן או שירות כאמור האם הנו מחויב בתשלום, ואת מחירו.

 

4.19.       Smartair מתחייבת לבקשת מזמין לברר את מחיר או זמינות שירות מסוים שמציע בית המלון במועד השהות המתוכנן בו, לפי היצע המשתנה מזמן לזמן לפי בחירת המלון ובהתאם לעונות השנה, אולם היא לא תהיה אחראית לאספקתו, למחירו ולזמינותו בפועל, אלא למסירת מידע מדויק מהמלון למזמין, התואם למידע שידעה Smartair או שהיה עליה לדעת.

 

4.20.       יתכנו חיובים נוספים אשר נגבים מאורחי המלון במישרין על ידי בתי המלון ואינם ניתנים בשום אופן לתשלום מראש. גבייה זו אינה קשורה בשום דרך ל .Smartair במדינות שונות נהוג להטיל מיסים ממשלתיים או מקומיים  (מס עירוני ) . שיעור המס נקבע על ידי הרשות המקומית בהתאם לרמת המלון ומיקומו ומסיבות נוספות. בנוסף בחלק מבתי המלון/כפרי הנופש/בתי דירות וכו'  נגבים במקום "דמי ניקיון"  על פי קביעת בית המלון.  יתכנו בתי מלון אשר עשויים לגבות תשלום  עבור הפעלת מיזוג, בריכה, ספא או שירותים אחרים. Smartair מתחייבת לבדוק עבור המזמין חיובים אפשריים אלה במועד השהות המתוכנן לפי בקשת המזמין.

 

4.21.       חלק מהשירותים המוצעים ע"י בית המלון או בסביבת יעד הנופש בו הוא מצוי, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אילו מן המתקנים או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין ל Smartair כל אחריות לכך, למעט במקרה של סגירת מתקן או הפסקת שירות שיש בו כדי לשנות באופן יסודי ומהותי את השירותים הבסיסיים הניתנים על ידי המלון, כדוגמת שירותי הלינה או ההארחה, או שירות ייחודי המאפיין את המלון ואשר לשמו הוזמן המלון מלכתחילה, והכל אם ידעה על כך Smartair, או שהיה עליה לדעת.

 

4.22.        אין ל Smartair אפשרות להבטיח/לספק למזמין אוכל כשר במלונות בחו"ל, אלא אם צוין הדבר במפורש בהזמנה. לבקשת המזמין Smartair תברר את אפשרויות הזמנת אוכל כשר בכל מלון.

 

ו': השכרת רכב:

 

5.1.        בנוסף לכל הוראה אחרת בתנאים אלו, תחולנה על השכרת רכב  גם הוראות אלו:

 

5.2.          לפי הוראות חברות השכרת הרכב, ניתן לבצע הזמנה לרכב שכור לנהג בגיל 25 שנים לפחות בלבד, בעל רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מסוימות מתירות לנהגים בגילאי 21-25 לבצע הזמנה לדגמים מסוימים, בתוספת תשלום.

 

5.3.          הזמנה לרכב שכור הנלקח ו/או מוחזר לשדה תעופה כוללת את מס הנמל הנדרש, אלא אם צוין במפורש אחרת בשובר השכרת הרכב.

 

5.4.          חברות השכרת רכב אינן מתחייבות לדגם רכב מסוים שיימסר למזמין, אלא לאחד מן הרכבים שבקבוצת הרכב המוזמנת, לפי שיקול דעתן ובהתאם למצבת הרכבים הפנויים בעת האספקה בפועל. הרכב המוצג בפרסומי הזמנת הרכב של חברת השכרת הרכב הנו דוגמה בלבד לרכב מקבוצת הרכבים המוזמנת, ומומלץ שלא להסתמך עליה. מובהר, כי חברות השכרת הרכב שומרות לעצמן את הזכות למסור ללקוח את הרכב באמצעות חברת השכרה אחרת.

 

5.5.          ההזמנה לרכב שכור מקנה זכות למזמין בלבד לנהוג ברכב, ואינה מקנה זכות נהיגה ברכב לכל אדם אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת, בשובר השכרת הרכב וצרופותיו.

 

5.6.          על המזמין להתייצב לדלפק הקבלה של חברת השכרת הרכב כשברשותו שובר השכרת הרכב, וכן כרטיס אשראי בינלאומי בר חיוב  השייך לו, לצד רישיון נהיגה בינלאומי בתוקף. חברות השכרה מחוץ לישראל אינן מוכנות להסתמך על רישיון המודפס על נייר אלא על כרטיס רישיון פלסטי בינלאומי בלבד הכולל תמונה. כרטיס האשראי של המזמין צריך לאפשר לחברת השכרת הרכב לשמור מסגרת חיוב בסך של 500 יורו לפחות בדגמים בסיסיים. הזמנת רכבי יוקרה או רכבים ליותר מחמישה נוסעים מחייבת מסגרת אשראי גבוהה יותר, המשתנה ממקרה למקרה, ואותה מומלץ לברר מראש עם Smartair קודם ההזמנה.

 

5.7.          מזמין המעוניין לצאת עם הרכב למדינה שונה מן המדינה בה נלקח יודיע על כך ל Smartair והיא תברר עבורו עם חברת ההשכרה האם הכניסה לאותה מדינה עם הרכב מותרת. לעיתים מסרבת חברת ההשכרה להתיר מעבר עם הרכב למדינות מסוימות, או דורשת תשלום נוסף עבור כך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

5.8.          חברות השכרת הרכב נוהגות לחייב את המזמינים בהשתתפות עצמית בגין כל נזק שנגרם לרכב, בסך של 750 יורו לפחות או שווה ערך לו, או כנגד חוסר דלק, אביזרים שהיו בו בעת מסירתו או קנסות תעבורה וחניה שהוטלו על השימוש בו והגיעו אל חברת ההשכרה, בהתאם לכל מדינה ושיקולי כל חברת השכרת רכב. לעיתים גובות חברות ההשכרה השונות גם עמלה לטובתן בגין הטיפול בגביית התשלום. Smartair אינה אחראית לדרישות תשלום של חברות ההשכרה כתוצאה משימושו של המזמין או לכל תוצאה של השימוש.

 

5.9.          מומלץ למזמין לבדוק היטב את הרכב בעת קבלתו ובעת החזרתו לסוכנות ההשכרה. מומלץ להחזיר את הרכב בנוכחות נציג הסוכנות ולבקש מסמך היעדר תביעות.

 

5.10.       מחיר ההשכרה אינו כולל (אלא אם נאמר אחרת) תוספות לתשלום במקום דוגמת זכות נהיגה לנהגים נוספים, זכות חניה, כבישי אגרה, דמי מעבר  על גשרים ומעברים, גגון, כסאות בטיחות לילדים, ביטוחי ביטול השתתפות עצמית, מערכות ניווט לרכב, צמיגי חורף ושרשראות שלג, אותם יכול בדרך כלל המזמין לרכוש במישרין מחברת השכרת הרכב במעמד קבלת הרכב, לפי ההיצע הקיים אצלה באותה העת, ללא מחויבות כלשהי מצדה.

 

5.11.       Smartair תעביר לחברת השכרת הרכב, כל בקשה מיוחדת של המזמין, אולם אין היא מתחייבת בשום אופן שהוא כי הבקשה תתמלא, אלא אם הוגדרה היא מלכתחילה כבקשה מהותית של המזמין מחמת צרכים מיוחדים שלו וכתנאי להזמנה, ואושרה בידי חברת ההשכרה, ביחד עם אישור ההזמנה, ונרשמה במפורש בשובר השכרת הרכב.

 

5.12.     Smartair   תדרוש מחברת ההשכרה את חוזה ההשכרה המפורט במידה ומזמין הרכב יבקש זאת ובטרם   ההשכרה.

 

ז': ביטוח:

 

6.1.    ההזמנה אינה כוללת ביטוח משום סוג, לרבות כנגד דמי ביטול או נזקים מכל סוג שהוא,  אלא אם צוין אחרת במפורש.

 

6.2.    מומלץ למזמין לבטח את עצמו ואת כבודתו בביטוח מתאים כנגד נזקים פוטנציאליים כגון: תאונה, פציעה, מחלה, מוות  

                  של בן משפחה ח"ו, שוד, גניבה או אובדן של כבודתו ומסמכיו. מומלץ לבחור בפוליסת ביטוח המכילה כיסויים רבים  

                    ככל האפשר, שכן הוצאות בחו"ל, ביחוד הוצאות רפואיות ועלויות נזקים לרכבים שכורים, עשויות להיות יקרות מאוד.

 

6.3.    את הזמנת הביטוח יש לבצע בסמוך לאישור ההזמנה וטרם מועד היציאה לחו"ל. 

 

6.4.    פוליסת ביטוח כאמור ניתנת לרכישה גם אצל סוכני ביטוח וחברות ביטוח רבות, ובתוך כך ניתן להסתייע בחברה על מנת    

      לרכוש מחברת ביטוח, במסגרת ההזמנה. פוליסת ביטוח המהווה חוזה ביטוח בין המבטח לבין המזמין, לפי תנאי   

      הפוליסה, שהחברה  אינה צד לו.

 

6.5.    מומלץ למזמין לקרוא בעיון רב את פוליסת הביטוח, תנאיה והיקף הכיסויים שלה, ולוודא כי מתאימה לצרכיו.

 

ח': העברות:

 

7.1.    בשירותים הנמכרים כחבילה אחת הכוללות העברות, מתבצעות ההעברות באמצעות נציג מקומי, ישראלי או מקומי    

         לעיתים דובר עברית, אשר ימתין לנוסעים באולם הנכנסים או ביציאה מהטרמינל.

 

7.2.    ההעברות משדה התעופה לבית המלון ובחזרה אינה ישירה לכל מזמין אלא נעשית במרוכז  במסלול  ובו מספר יעדים.  

         לעיתים  הדבר העשוי להאריך את משך הנסיעה או לגרור לעיכובים בזמני האיסוף.

 

7.3.    בזמן ביצוע ההעברה נמסר למזמינים מידע מהותי הקשור בשירותים הניתנים, לרבות פרטי ההתקשרות עם חברת

          ההעברות.

  

 

ט': מחירי השירותים המוזמנים:

 

 8.1   כל מחירי השירותים השונים המופיעים באתר האינטרנט של Smartair, כוללים את כל המיסים  וההיטלים,  וכל    

         הנדרש כדי להזמין את השירותים הכלולים בהם, לפי תנאי ההזמנה.

 

8.2    כל החיובים  בכרטיסי האשראי יבוצעו בשקלים אלא אם סוכם אחרת בעת ביצוע ההזמנה.

 

8.3     נוסף למחירי השירותים המופיעים באתר, תגבה חברת   Smartair סך של 12 דולר להזמנה כדמי טיפול ומהזמנות  אשר

         יטופלו טלפונית יגבו 13 דולר נוספים.

 

8.4      במידה ונפלה טעות  בתיאור ו/או מחיר המוצר  המוצגים באתר, לא יחייב הדבר את החברה, אך ללקוח שמורה הזכות    

          לבטל את הרכישה ללא כל חיוב.

8.5.   חברת Smartair רשאית לערוך  מעת לעת מבצעים  והנחות לצרכי קידום מכירות.  בנוסף עשויים לחול   שינוים   

         במחירים  הנדרשים על ידי ספקי השירותים והמוצרים כתוצאי מעודפי היצע, מחירי הרגע  האחרון וכו'.  עיסקאות אשר  

         נחתמו ישמר  מחירן כפי  שסוכם מלכתחילה גם אם עיסקאות דומות  נמכרות במחיר נמוך יותר.  יובהר כי המחירים

         המופיעים באתר או נמסרים על ידי נציגי ההזמנות הינם  מחירים  התקפים להזמנות חדשות בלבד. חברת Smartair

         שומרת לעצמה את הזכות לשנות את  המחירים להזמנות חדשות בכל עת. יודגש כי  ללקוח שמורה הזכות לבטל את

         הזמנתו בכל עת בכפוף לחוק  ולתקנות הגנת הצרכן.

 

8.6       בהזמנת כרטיסי טיסה ובמקרה של שינוי בשיעור מס הנמל או היטלי הביטחון או הדלק לפי דרישת המובילים   

   האוויריים השונים, או רשויות שדות התעופה במדינות השונות, שנעשו קודם למועד תחילת מתן השירות הראשון

   שהוזמן, יחויב המזמין לשלם את תוספת המחיר, או יזוכה בסכום בו הופחתו, לפי הענין;

 

י': טיפול בתלונות ובבקשות:

 

9.1.      לרשות המזמין קיימת אפשרות להעביר ל Smartair כל תלונה או בקשה הקשורה בשירותים שניתנו וזאת  באמצעות   

פניה בכתב למחלקת שירות הלקוחות בחברה בכתובת המצוינת בתחילת מסמך זה או במייל בכתובת   service@smartair.co.il

 

9.2.     על המזמין לשמור את כל המסמכים הרלוונטיים לתלונתו, לרבות: כרטיסי טיסה, אישורי עליה למטוס, קבלות  

  מקוריות, שוברים, אישורים על אובדן ממשרדי אבדות ומציאות בשדה תעופה, אישורי תלונה במשטרה, אישורים מבית  

  המלון וכל מסמך רלוונטי אחר, ולהיות נכון להציגם בכל עת.

 

9.3.      פניות בנושא אובדן או נזק לכבודת נוסעים יש להפנות ישירות לחברת התעופה.  חב'  Smartair תעביר לנוסעים פרטי

                   דרכי התקשרות  אל משרדי חברות התעופה המטפלים  בעניינים אלה.  

 

9.4.     על מנת לאפשר טיפול בתלונה, על הנוסע לפנות אל נותני השירותים, במישרין או באמצעות Smartair כאמור, בהקדם   

          האפשרי לאחר תום מתן השירותים המוזמנים. בכל מקרה, לא תטופלנה תלונות לגבי אירועים שהתרחשו למעלה מ-3  

          שנים קודם לתלונה.

 

9.5.     Smartair מתחייבת להעביר לספקי השירותים את תלונת המזמין, ולהעביר אליו כל תשובה שהתקבלה מהם, אולם אין לה כל אפשרות לשלוט או להשפיע לזמני התגובה והמענה של הספקים השונים, או אחריות להם. במידת האפשר, יש להעביר את התלונות הנוגעות לשירותים שסופקו בחו"ל, בשפה האנגלית. 

 

9.6.     בקשות לשינויים בהזמנות יועברו בכתב בלבד לכתובת  service@smartair.co.il Smartair   מתחייבת לטפל בבקשות ולהשיב ללקוח תוך שני ימי עבודה  מקבלתן  כפוף לקבלת מענה מספקי השירותים השונים. יודגש  כי אין בסמכות  Smartair לאשר בקשות או שינויים  ומשכך  אלה אינן  תלויות  בה. אישור הבקשות כפוף לזמינות המוצרים, מדיניות הספקים וחוקי כרטיסי הטיסה  הרלוונטיים. Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול הספקים השונים ולסייע לקוח ככל שיהיה בידה.

 

י"א': דמי ביטול ושינוי:

 

10.1.   בסעיף זה תחולנה ההגדרות הבאות, בהתאם להוראות סעיף 14(ג)(ו) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן –

           "החוק"): "ימים שאינם ימי מנוחה" -ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת/חג  ויום שישי/ערב חג עד השעה 12:00;

"עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות בין צרכן לעוסק, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה; 

"צרכן" - מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי. לענין תנאים אלו תהיה סמארטאייר ה"עוסק";

 

10.2.בעסקת מכר מרחוק:

 

10.2.1    בהתאם להוראות סעיפים 14ג(ג) ו-(ד)(2) לחוק, יהיה מזמין שהוא צרכן רשאי לבטל כל הזמנה בתחום התיירות   

            והנופש בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה, או מיום קבלת המסמך המכיל הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב),  

            שהם הפרטים המופיעים בסעיף רבתי זה, לפי המאוחר, אם מועד ביטול העסקה אינו חל בתוך שבעה ימים,

            שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

 

10.2.2    על פי סעיף 6 א'(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), הוראות ביטול העסקה  המופיעות בסעיף  10.2 לא יחולו  על  שירותי תיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל לרבות טיסות מחוץ לישראל ואליה.

 

10.2.3    בעיסקאות אשר בהן  נרכשים רכיבים שונים בהזמנה מספקים שונים או לחלופין ניתן לבטלן בנפרד ממרכיבים   

             אחרים בהזמנה, יש לראות כל רכיב בהזמנה כעיסקה נפרדת לצורך גביית דמי הביטול. לצורך כך בעיסקה בה

           נרכשו מספר כרטיסי טיסה למספר נוסעים, כל כרטיס לכל נוסע ייחשב כעיסקה נפרדת וכל כרטיס אשר  בו 

           משולבות יותר מחברת תעופה אחת יחשב חלקה של כל חברת תעופה בכרטיס אף הוא כעיסקה נפרדת. לעניין

           זה יחשבו מרכיבי חבילה הכוללת מספר מרכיבים כעיסקאות נפרדות לצורך חישוב דמי הביטול.   

 

10.2.4    בהתאם להוראות סעיפים 14ה(ב)(1) לחוק, במקרה של ביטול כאמור - תחזיר Smartair לצרכן, בתוך 14 ימים  

             מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידו עד לאותה העת, תבטל את חיובו

             של הצרכן בשל העסקה ולא תגבה ממנו סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלו על 5% ממחיר השירות  

             או העסקה, או 100 ₪ , לכל מזמין, לפי הנמוך מביניהם;

 

10.2.5    למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי נוחות המזמין בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג ו- 14ה לחוק. בכל אופן שהוא, מודגש כי אין בהוראות תנאי כלשהו מתנאים אלו כדי לגרוע מהוראות החוק.

 

10.2.6    בהתאם להוראות החוק, בקשה לביטול הזמנה חובה להעביר בכתב. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בעל פה. נא ודאו כי בקשת הביטול ששלחתם  נתקבלה  במשרדי החברה.

 

10.2.7    לצורך זירוז וייעול הטיפול בבקשה לביטול הזמנה, מומלץ להעבירה לדוא"ל או בפקס ולוודא את קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. מובהר כי האמור הנו בגדר המלצה ואינו בא לגרוע מכל אפשרות אחרת הקיימת למזמין להעביר את הודעת הביטול בהתאם להוראות הדין.

 

10.2.8    בקשות לביטול הזמנת כרטיסי טיסה במסגרת חוק הגנת הצרכן יועברו  על פי דרישת חברות התעופה במידת האפשר בשפה האנגלית ויכללו את כל פרטי הטיסה.  Smartair    תעביר את הבקשה לחברת התעופה אשר תבדוק  אם הביטול עומד בתנאי החוק. Smartair  תעקוב תעדכן את המזמין.   נציגי Smartair  יסייעו ככל שיידרש לכל נוסע  המבקש עזרה בניסוח או בתרגום הפנייה לאנגלית לחברת התעופה. 

 

10.2.9     Smartair שומרת לעצמה את הזכות לבטל את יתרת מרכיבי חבילת התיירות   או  חלקם במידה והלקוח יבחר      לבטל, לפי סעיף זה, מרכיב  אחד או יותר ממרכיבי  חבילת התיירות/טיסה  אותה הזמין. במקרה זה יבוצע הביטול ללא כל חיוב ללקוח על מרכיבי החבילה אותם ביטל.

 

           11.1         על הזמנות שאינן נופלות לגדר האמור לעיל, (חוק הגנת הצרכן, ביטול עיסקה) יחולו דמי ביטול כמפורט להלן:

 

השירות המוזמן /

מועד ביטול קודם מתן תחילת השירות:

30ימים שאינם ימי מנוחה ויותר:

29-14 ימים שאינם ימי מנוחה:

7-13 ימים שאינם ימי מנוחה:

פחות מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה:

נופשונים

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

חבילות נופש

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

טיסות שכר

50 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

בתי-מלון

25 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

טיולים מאורגנים

47 דולר ארה"ב

50%

75%

100%

חבילות סקי והופעות בחו"ל

300-700 אירו

75%

75%

100%

טיסות סדירות

בהתאם להוראות חברת התעופה המשתנות מכרטיס אחד למשנהו ובהתאם לחוקי הכרטיס

100%

 

 

11.2.        בטיסות סדירות  אשר אינן ביטולן אינו  חל במסגרת החוק  להגנת הצרכן וחלים בהן דמי ביטול  על פי מדיניות חברת התעופה וחוקי  הכרטיס , נוסף על דמי הביטול הנקבעים על ידי חברת התעופה תגבה  Smartair  "דמי טיפול" של    30-50  דולר  לכרטיס.

 

11.3.        למרות האמור לעיל, בטיסות לאו  קוסט  יגבו דמי ביטול מלאים בגובה עלות הכרטיס מרגע ההזמנה למעט כאמור במקרים בהם יחול חוק הגנת הצרכן.  Smartair   תפעל מול חברת התעופה/ הספק לצמצם את דמי הביטול.

 

11.4.         בנוסף לאמור לעיל , בהזמנות לסידורי קרקע מיוחדים כגון כרטיסי כניסה למופעים, תערוכות  ופארקים, כפרי נופש, שייט, אתרי סקי, סקי פאס וכו' וכל סידורי הקרקע המחייבים תשלום מראש לספקים, יגבו דמי ביטול מלאים בכפוף למדיניות הספקים. דמי הביטול עבור סידורי קרקע אלה, המחייבים תשלום מראש לספקים כמפורט בסעיף קטן זה יובאו לידיעת הנוסעים בעת ביצוע ההזמנה.

 

Smartair     .11.3   מתחייבת להעביר למזמין כל החזר שתקבל מספקי השירותים המגיע לו, ולפנות אליהם בבקשה  להחזיר   

              למזמין כספים אותם השיבו הספקים  למעט דמי הטיפול כאמור.

 

11.4.      החזרים שקליים של חיובים שננקבו במט"ח יבוצעו לפי שער החליפין ביום התשלום עבור ההזמנה.

 

11.5.     כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון: שינוי שמות, מועדים או מהות השירות, דינם כביטול ההזמנה ועריכת הזמנה

     חדשה לכל דבר ועניין. Smartair אינה מתחייבת כי ניתן יהא לערוך שינוי בתאריכי ההזמנה או בשמות  המוזמנים,   

     והדבר תלוי ברצונם הטוב של ספקי השירותים, ויתכן ויחולו עליהם דמי שינוי לפי קביעתם בכל     מקרה ומקרה. לדמי

      השינוי הנגבים על   ידי חברות התעופה יגבו דמי טיפול של 30-50 דולר לכרטיס.

 

11.6   ניתן לבטל הזמנות כתוצאה מנסיבות שמקורם ככח עליון , אירועים מלחמתיים וכו'.  ההחזרים בגין  ביטולים  

 אלה יהיו בכפוף למדיניות ההחזרים אצל הספקים השונים. Smartair מתחייבת לפעול במסירות ובנאמנות מול   

 הספקים השונים ולסייע לקוח ככל שיהיה בידה.

 

י"ב': מדיניות פרטיות:

12.1.  בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים)  התשמ"ב 1982 סעיף 30א'  , Smartair  רשאית לשגר ללקוחותיה דברי  

           פרסומת בנושאי תיירות באמצעות מערכות הודעות טלפונית, דואר אלקטרוני או מסרונים בהתאם להסכמה שניתנה

          בעת ביצוע ההזמנה  ואל פרטי ההתקשרות אותם  ציין הלקוח בעת הזמנתו. בידי המזמין שמורה האפשרות להודיע  

          כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

         

12.2.   החברה עשויה להשתמש במידע האישי שלך בתהליכים הבאים ומסיבות הבאות: טיפול בהזמנות, שיפורים   

              בשירותים, מטרות אנליטיות, ניהול חשבון המשתמש שלך, שיווק וחקר שוק.

 

12.3.   באפשרותך לנצל את זכויותיך, לשנות, להפריך או למחוק את פרטיך. כדי לעשות זאת עליך להודיע לנו בכתב,  בצירוף  

              העתק תעודה מזהה ולשלוח את הבקשה בדואר לכתובת ת.ד. 4070, רח' המלאכה 4, רעננה  4366102  או בדוא"ל service@smartair.co.il  

 

12.4.  ניתן למחוק את פרטיך האישיים בהתאם לזכויותיך, מחיקה זו מתבצעת  במגבלות  החוק הנוגעות לזכויות ולדרישות   

             החוק (פיסקאליות, מנהלתיות וכד'). על כל פנים, עליך לדעת כי מחיקת  המידע פירושה לא הסרתו המידית אלא

             אחסנתו בארכיב לזמן מוגבל ובגישה מוגבלת לרשויות מנהליות  ולרשויות החוק.