• התחייבות למחיר הנמוך ביותר
סמארט אייר בע"מ תתחייב ותבטיח למזמינים אצלה, בכפוף לאמור בתקנון זה, כי כל הזמנה שתבוצע באתר האינטרנט שלה תהיה זולה יותר מרכישה זהה ומקבילה בחברת תיירות מתחרה הפועלת בתחומי מדינת ישראל ועד 24 שעות מביצוע ההזמנה באתר .המבצע יחול על הזמנות כרטיסי טיסה המופיעים באתר כתשלום מאובטח אונליין (בעמוד ההזמנה ומילוי הפרטים) ומתחילים ואו מסתיימים בישראל בלבד (להלן – הטיסות), אשר בוצעו במלואן באתר האינטרנט של חברת סמארטאייר בע"מ וללא כל התערבות מצד נציגי החברה. המבצע יחול על הזמנות כרטיסי טיסה אלו בלבד ולא על כל מוצר או שירות אחר המשווקים על ידי חברת סמארטאייר בע"מ.

תנאים והגבלותמתוקף המבצע, מתחייבת חברת סמארטאייר בע"מ בפני המזמין, כי מחיר הטיסות שהוזמנו היה הזול ביותר בעת ההזמנה, וזאת בהשוואה לאתרי אינטרנט מתחרוים הפועלים בתחומי מדינת ישראל שהציעו למכירה טיסות זהות. אין המבצע משקף "מכירה מיוחדת", אלא מתבטא בהנחה הניתנת על חשבונה של חברת סמארטאייר בע"מ על מחירי הטיסות המוזמנות מספקים שונים בתקופת המבצע. מובהר בזאת כי חברת סמארטאייר בע"מ אינה מתחייבת בשום אופן שמחירי הטיסות במבצע זולים בשיעור כלשהו ממחירן קודם המבצע, אלא שהן זולות בהשוואה למחירן ביחס לכלל המתחרים המציעים טיסות אלה למכירה במשך תקופת המבצע.

המבצע לא כולל טיסות צ'רטרהמשווקות באופן ישיר ובאתרי סיטונאות טיסות ישראליים

המבצע לא יחול על טיסות שמועד המראתן חל בתוך 72 שעות ואו פחות ממועד ביצוע הזמנה, וכן על טיסות המוצעות ע"י חברות מתחרות במסגרת מחירים בלעדיים הניתנים לאלו בלבד ממארגני או מבצעי הטיסות, לרבות מבצעי קידום מכירות


תקופת המבצעמיום 31/12/2018 ועד יום 31/12/2019. חברת סמארטאייר בע"מ תהא רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, אף ללא הודעה מוקדמת על כך, כל עוד לא נפגמת זכותו של מי שביצע אצלה הזמנות קודם לסיום המבצע


מימוש המבצע

בכפוף לאמור בתקנון המבצע, רשאי כל מזמין באתר, לאחר שביצע הזמנה, לטעון בפני חברת סמארטאייר בע"מ כי חברה מתחרה הפועלת בתחומי מדינת ישראל, באמצעות אתר אינטרנט (הזמנות אינטרנטיות בלבד) הציע לו על אותם פרטי טיסה בדיוק מחיר זול יותר.

יש לשלוח מייל לכתובת: service@smartair.co.il . המייל שיישלח ייתמך בצילום מסך המוכיח את הצעת אותה

הטיסה למכירה בידי חברה מתחרה ובמחיר הנטען באתר האינטרנט הרשמי שלה, או בהצעה רשמית בכתב המופנית אל אותו המזמין, ונושאת את סמלה המסחרי של החברה המתחרה ואת פרטיה, דרכי ההתקשרות עמה וחתימתה, ומפרטת את פרטי המוצר המתחרה ומחירו המוצע.


רגע ביצוע ההזמנה ייחשב כמועד סיום תהליך ההזמנה באתר האינטרנט של חברת סמארטאייר בע"מ גם אם טרם אושרה סופית. מועד מסירת הטענה ייחשב כמועד שבו התקבלה הודעת הדוא"ל במשרדי חברת סמארטאייר בע"מ.

מובהר בזאת כי הטיסות המדוברות יוצעו למכירה בידי החברה המתחרה לכלל הציבור, ואין מדובר בהנחה פרטנית שניתנה למזמין, לרבות הנחה מיוחדת או שובר הנחה או קופון מכל סוג שהוא, וכי יהיו הן עדיין זמינות לרכישה במועד קבלת הטענה במשרדי חברת סמארטאייר בע"מ.

לחברת סמאראייר בע"מ הזכות לבדוק ולוודא את הטענה מול החברה המתחרה שמציעה את הטיסה האמורה במחיר זול יותר. במידה והבדיקה תעלה כי אין מדובר במחיר זול יותר, תדחה הטענה.

מובהר בזאת כי הטיסות הנמכרות בחברה המתחרה תהיינה זהות בכל היבט וענין לטיסות שהוזמנו, לרבות אך לא רק: זהות מוחלטת של שעות הטיסות, ספק השירות, מוביל אווירי, שירותי קרקע נלווים, מחלקות המחיר בטיסה (קלאסים) וכיו"ב


ההטבה למזמין מתוקף המבצע

במידה ונמצאה טענתו של המזמין נכונה, תזכה חברת סמארטאיר בע"מ את כרטיס האשראי של המזמין בסכום ההפרש שבין עלות הטיסה שהוזמנה באתר האינטרנט לבין עלות הטיסה המתחרה במחיר הזול ב- 1$ מהמחיר הכי זול שמצא

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המבצע לכשעצמו אינו מקנה למזמין זכות כלשהי לבטל את ההזמנה


תנאי שינוי וביטול

מבלי לגרוע מן האמור בכל דין, על הזמנות שיבוצעו במסגרת המבצע יחולו הוראות אלה:

על ההזמנות חלים דמי ביטול/שינוי בהתאם לנספח התנאים הכלליים באתר ועל פי כל דין רלוונטי.

ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כפי המופיע בסעיף 14 ג' (להלן: "החוק") או בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: "התקנות"):

בעסקאות מכר מרחוק, רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה תוך ארבעה עשר יום מיום ביצועה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי ההזמנה, לפי המאוחר, ובתנאי שעד מועד מתן השירות יש יותר מ 7 ימים שאינם ימי מנוחה. בכל מקרה ביטול יתבצע בהודעה בכתב ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כאשר התאריך הקובע הינו תחילת יום העסקים הסמוך לאחר קבלת המסמך במשרדינו. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ / בחו"ל ייחשב יום הביטול/שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו.

דמי הביטול שייגבו בגין הביטול יהיו 5% מערך העסקה לאדם או 100 ₪ לאדם, הנמוך מבניהם.

 
הבהרהעל כל ענין הקשור בהזמנות במסגרת המבצע שלא נקבעו לגביהן הוראות מפורשות בתקנון זה, לרבות ביטול הזמנה שבוצעה שלא בהתאם להוראות החוק כאמור לעיל, יחולו הוראות התנאים הכלליים להזמנות בחברת סמארטאייר בע"מ , הניתנים

לעיון בכתובת: www.smartair.co.il/general/terms.אין במבצע זה כדי ליצור התחייבות כלשהי של חברת סמאראייר בע"מ כלפי המזמין שאינה מצוינת במפורש בתנאים הכלליים לעיל או בהוראות תקנון זה.